Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Strava v škole

§4 544/2010 Z.z. – zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Platnosť §4 od  1. január 2013

§ 4Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

(1) Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie a vzdelávanie v materskej škole alebo na prípravu na vyučovanie a na vyučovanie v základnej škole na 

a) každé dieťa, ktoré navštevuje prípravnú triedu materskej školy alebo základnú školu a v prípravnej triede v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu31) (ďalej len „dávka a príspevky“),

b) dieťa, ktoré navštevuje prípravnú triedu materskej školy alebo základnú školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej priemerný čistý mesačný príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti (ďalej len „príjem“) je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu.32)

(2) Školské potreby podľa tohto zákona sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky.

(3) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole33) a v základnej škole34) na 

a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky,31)

b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu.32)

(4) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

a) zriaďovateľ materskej školy alebo zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa, ktorým je krajský školský úrad,

b) obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy je krajský školský úrad, alebo

c) občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy je krajský školský úrad.

(5) Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku v dvoch častiach, a to do 25. februára a do 25. septembra.

(6) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje na každý deň, v ktorom

a) sa dieťa zúčastnilo výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole a na vyučovaní v základnej škole a 

b) odobralo stravu, obed alebo iné jedlo.

(7) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje preddavkovo na každý kalendárny mesiac školského roka do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca; na mesiac, v ktorom sa podala žiadosť, sa dotácia poskytuje preddavkovo do 25. dňa tohto mesiaca.

(8) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje žiadateľovi na dieťa uvedené v zozname detí podľa § 10 ods. 4 písm. b). Pri zmene zoznamu detí, na ktoré sa poskytuje táto dotácia, žiadateľ aktualizuje prílohy k žiadosti podľa § 10 ods. 4 písm. b) a c).

(9) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť na dieťa počas školského polroka, a to aj vtedy, ak sa počas tohto školského polroka zníži počet detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky,31) pod 50 % celkového počtu detí v materskej škole alebo v základnej škole alebo sa zmenia príjmové pomery rodiny uvedené v odseku 3 písm. b).

(10) Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 eura na dieťa.

(11) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa v príslušnom rozpočtovom roku poskytuje na dieťa za každý deň na obed najviac v sume 1 euro na dieťa a na iné jedlo najviac v sume 0,35 eura na dieťa. Úhrn súm podľa prvej vety je najviac 1 euro.

Platnosť §4 od  1. máj 2013

§ 4Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

(1) Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie a vzdelávanie v materskej škole alebo na prípravu na vyučovanie a na vyučovanie v základnej škole na 

a) každé dieťa, ktoré navštevuje prípravnú triedu materskej školy alebo základnú školu a v prípravnej triede v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu31) (ďalej len „dávka a príspevky“),

b) dieťa, ktoré navštevuje prípravnú triedu materskej školy alebo základnú školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej priemerný čistý mesačný príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti (ďalej len „príjem“) je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu.32)

(2) Školské potreby podľa tohto zákona sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky.

(3) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole33) a v základnej škole34) na 

a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky,31)

b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu.32)

(4) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

a) zriaďovateľ materskej školy alebo zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa, ktorým je obvodný úrad v sídle kraja,34a)

b) obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy je obvodný úrad v sídle kraja,34a)

c) občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy je obvodný úrad v sídle kraja,34a) alebo

d) v odôvodnených prípadoch materská škola alebo základná škola na základe písomnej dohody so zriaďovateľom podľa písmena a) alebo s obcou podľa písmena b).

(5) Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku v dvoch častiach, a to do 25. februára a do 25. septembra.

(6) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje na každý deň, v ktorom

a) sa dieťa zúčastnilo výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole a na vyučovaní v základnej škole a 

b) odobralo stravu, obed alebo iné jedlo.

(7) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje preddavkovo na každý kalendárny mesiac školského roka do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca; na mesiac, v ktorom sa podala žiadosť, sa dotácia poskytuje preddavkovo do 25. dňa tohto mesiaca.

(8) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje žiadateľovi na dieťa uvedené v zozname detí podľa § 10 ods. 4 písm. b). Pri zmene zoznamu detí, na ktoré sa poskytuje táto dotácia, žiadateľ aktualizuje prílohy k žiadosti podľa § 10 ods. 4 písm. b) a c).

(9) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť na dieťa počas školského polroka, a to aj vtedy, ak sa počas tohto školského polroka zníži počet detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky,31) pod 50 % celkového počtu detí v materskej škole alebo v základnej škole alebo sa zmenia príjmové pomery rodiny uvedené v odseku 3 písm. b).

(10) Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 eura na dieťa.

(11) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa v príslušnom rozpočtovom roku poskytuje na dieťa za každý deň na obed najviac v sume 1 euro na dieťa a na iné jedlo najviac v sume 0,35 eura na dieťa. Úhrn súm podľa prvej vety je najviac 1 euro.


https://www.iz.sk/kalkulacka/strava-v-skole
ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Viac informácií o  mzdovej kalkulačke. Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať.. . .

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/kalkulacka/strava-v-skole

Aktuálne štatistiky

September 2018: počet UoZ na úradoch práce: 179123, z toho 70589 dlhodobo, miera 6.5% (2.6% dlhodobá nezamestnosť)

Najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.3% (12.1%), Revúca 19.5% (10.1%), Kežmarok 16.8% (8.3%), Rožňava 16.3% (9.0%), Vranov nad Topľou 15.5% (7.4%)

Najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Trenčín 2.6%, Galanta 2.7%, Hlohovec 2.7%, Trnava 2.8%

Mobilné aplikácie

Pre Android aj iPhone.

stiahni pre android stiahni pre iPhone