Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Osobitný príspevok

§16 417/2013 Z.z. – zákon o pomoci v hmotnej núdzi

Platnosť §16 od  1. január 2015

§ 16Osobitný príspevok

(1) Osobitný príspevok patrí fyzickej osobe,

a) ktorej vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a jej dohodnutý príjem je najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy,

b) ktorá pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu

1. bola dlhodobo nezamestnaným občanom44) alebo

2. najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov

2a. nevykonávala činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania, príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti44a) alebo na obdobný príjem v cudzine,

2b. neplnila povinnú školskú dochádzku,

2c. nepripravovala sa na budúce povolanie dennou formou štúdia,

2d. nepoberala nemocenské, materské alebo starobný dôchodok alebo

2e. nepoberala invalidný dôchodok, výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, ak dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, a 

c) ktorá je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej sa skončilo poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti so vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu podľa písmena a).

(2) Osobitný príspevok patrí fyzickej osobe počas trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu podľa odseku 1 písm. a) najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov

a) vo výške 126,14 eura mesačne prvých 6 kalendárnych mesiacov,

b) vo výške 63,07 eura mesačne ďalších 6 kalendárnych mesiacov.

(3) Osobitný príspevok patrí fyzickej osobe aj vtedy, ak v období 12 kalendárnych mesiacov od vzniku nároku na osobitný príspevok podľa odseku 1 skončí pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah a opätovne vznikne pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah podľa odseku 1 písm. a). Osobitný príspevok podľa prvej vety patrí v rozsahu a vo výške, v ktorom by patril, ak by pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah neskončil.

(4) Osobitný príspevok nepatrí fyzickej osobe odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom mala uplynúť výpovedná doba, ak pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah podľa odseku 1 písm. a) neskončil z dôvodu ochrannej doby podľa osobitných predpisov.44b)

(5) Nárok na osobitný príspevok môže vzniknúť fyzickej osobe až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa právoplatného rozhodnutia o odňatí osobitného príspevku z dôvodu, že príjemca nesplnil povinnosť podľa § 28 ods. 2 písm. a) a úrad zistil, že príjemca neplnil podmienku podľa odseku 1 písm. a).

Platnosť §16 od  1. január 2014

§ 16Osobitný príspevok

(1) Osobitný príspevok vo výške 63,07 eura mesačne patrí najviac šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov fyzickej osobe,

a) ktorej vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah a jej dohodnutý príjem je najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy, najviac vo výške trojnásobku mesačnej minimálnej mzdy,

b) ktorá bola pred vznikom pracovného pomeru alebo pred vznikom obdobného pracovného vzťahu dlhodobo nezamestnaný občan44) a 

c) ktorá je členom domácnosti, ktorej sa prestane poskytovať pomoc v hmotnej núdzi.

(2) Nárok na osobitný príspevok môže fyzickej osobe vzniknúť až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa právoplatného rozhodnutia o odňatí osobitného príspevku z dôvodu, že príjemca nesplnil povinnosť podľa § 28 ods. 2 písm. a) a úrad zistil, že príjemca neplní podmienku podľa odseku 1 písm. a).


https://www.iz.sk/kalkulacka/osobitny-prispevok
ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Viac informácií o  mzdovej kalkulačke. Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať.. . .

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/kalkulacka/osobitny-prispevok

Aktuálne štatistiky

Január 2019: počet UoZ na úradoch práce: 176176, z toho 66335 dlhodobo, miera 6.4% (2.4% dlhodobá nezamestnosť)

Najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 19.8% (11.9%), Revúca 18.5% (9.6%), Kežmarok 17.6% (8.2%), Rožňava 16.8% (8.7%), Vranov nad Topľou 15.9% (7.4%)

Najnižšia nezam.: Bratislava V 2.3%, Trenčín 2.5%, Galanta 2.5%, Hlohovec 2.7%, Trnava 2.8%

Mobilné aplikácie

Pre Android aj iPhone.

stiahni pre android stiahni pre iPhone