qr kod na stranku

599/2003 Z.z. – zákon (už neplatný) o pomoci v hmotnej núdzi

všetky novelizácie na slov-lexe

Časová verzia pred­pisu účinná od 01.07.2013 do 31.12.2013

599
ZÁKON
z 11. novembra 2003
(už neplatný) o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1 
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje právne vzťahy pri posudzovaní hmotnej núdze občana a poskytovaní dávky v hmotnej núdzi (ďalej len „dávka“) a príspevkov k dávke (ďalej len „príspevok“), ktorých cieľom je spolu s jeho príjmami zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť v hmotnej núdzi s prispením aktívnej účasti občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú. Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.
Hmotná núdza
§ 2
Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum1) a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.
§ 3
Na účely zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi rovnaké postavenie ako občan má aj cudzinec, osoba bez štátnej príslušnosti, azylant, cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, odídenec s pobytom na území Slovenskej republiky na základe povolenia príslušného orgánu a zahraničný Slovák s pobytom na území Slovenskej republiky, ak sa im pomoc neposkytuje podľa osobitných pred­pisov2) alebo podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DRUHÁ ČASŤ
POSUDZOVANIE HMOTNEJ NÚDZE A POSKYTOVANIE DÁVKY A PRÍSPEVKOV
Posudzovanie hmotnej núdze
§ 4
(1) Fyzické osoby, ktoré sa spoločne posudzujú na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, sú
a) manžel a manželka,
b) rodičia a nezaopatrené deti3) žijúce s nimi v domácnosti,4)
c) rodičia a ich deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem5) najviac vo výške minimálnej mzdy,6) žijúce s rodičmi v domácnosti,4) okrem detí, ktorým v čase evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti a detí, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok podľa osobitného pred­pisu.17)
(2) Fyzické osoby podľa odseku 1 sa na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi neposudzujú spoločne, ak nežijú v domácnosti4) z dôvodu, že je fyzickej osobe alebo fyzickým osobám poskytovaná odborná pomoc v krízovej životnej situácii a bývanie podľa osobitného pred­pisu6a) alebo z dôvodu, že je fyzickej osobe poskytovaná starostlivosť v resocializačnom stredisku pobytovou formou podľa osobitného pred­pisu.6b)
(3) Ak bolo dieťa uvedené v odseku 1 písm. b) a c) zverené súdom do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov6c) a má byť na základe rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody rodičov
a) počas jedného kalendárneho mesiaca striedavo v starostlivosti obidvoch rodičov, pričom u 
1. jedného rodiča má byť menej ako 12 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, považuje sa toto dieťa za spoločne posudzovanú osobu na účely poskytovania dávky a príspevkov toho rodiča, u ktorého sa v príslušnom kalendárnom mesiaci nachádza viac ako 12 dní,
2. každého rodiča má byť najmenej 12 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, posudzuje sa toto dieťa jeden kalendárny mesiac ako spoločne posudzovaná osoba na účely poskytovania dávky a príspevkov spoločne s matkou a ďalší nasledujúci kalendárny mesiac ako spoločne posudzovaná osoba na účely poskytovania dávky a príspevkov spoločne s otcom; podmienka spolužitia v domácnosti uvedená v odseku 1 písm. b) a c) sa považuje na tento účel za splnenú u obidvoch rodičov,
b) počas jedného kalendárneho mesiaca alebo viac po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov v starostlivosti jedného rodiča, považuje sa toto dieťa za spoločne posudzovanú osobu na účely poskytovania dávky a príspevkov toho rodiča, v ktorého starostlivosti má byť v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo v príslušných kalendárnych mesiacoch.
(4) Kalendárny deň, v ktorom má byť podľa rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody dieťa určitú časť dňa v starostlivosti jedného rodiča a ďalšiu časť dňa má byť v starostlivosti druhého rodiča, sa na účely odseku 3 písm. a) započítava tomu z rodičov, ktorý má mať v tento deň dieťa v starostlivosti viac ako 12 hodín.
(5) Dieťa uvedené v odsekoch 3 a 4 sa v kalendárnom mesiaci spoločne posudzuje vždy len s jedným z rodičov.
§ 5
(1) Za vlastné pričinenie zabezpečenia príjmu alebo zvýšenia príjmu na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi sa považuje najmä vlastná práca, užívanie vlastného majetku podľa § 8 a uplatnenie zákonných nárokov podľa § 9 ods. 2.
(2) Pri posudzovaní hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi sa na účely zisťovania príjmu započítavajú
a) u posudzovaného občana jeho príjem a príjem jeho manžela (manželky),
b) u posudzovaného občana jeho príjem, príjem jeho manžela (manželky), príjem nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti4) a príjem detí uvedených v § 4 písm. c),
c) u posudzovaných rodičov s nezaopatrenými deťmi príjem týchto rodičov, príjem nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti4) a príjem detí uvedených v § 4 písm. c),
d) u posudzovaných rodičov, ktorí sú sami nezaopatrenými deťmi, ich príjem a príjem, ktorý na ne poberá iný občan, a príjem nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti,4)
e) u posudzovaného nezaopatreného dieťaťa, ak žije v domácnosti4) s iným občanom, jeho príjem a príjem, ktorý na neho poberá tento občan.
(3) Za príjem sa na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi považuje príjem podľa osobitného pred­pisu.7)
(4) Za príjem sa pri posudzovaní hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi na účely tohto zákona nepovažuje
a) 25 % z príjmu zo závislej činnosti osôb,8)
b) 25 % zo starobného dôchodku a z predčasného starobného dôchodku; dôchodcovi, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia viac ako 25 rokov, sa táto suma zvyšuje o 1 % priznaného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku za každý ďalší rok dôchodkového poistenia získaného po 25. roku dôchodkového poistenia,
c) 25 % z materského určeného podľa osobitného pred­pisu,8a)
d) 25 % z invalidného dôchodku určeného podľa osobitného pred­pisu,8b)
e) 25 % zo sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity,
f) 25 % zo sirotského dôchodku určeného podľa osobitného pred­pisu,8c)
g) 25 % vdovského alebo vdoveckého dôchodku,8d) ak vdova alebo vdovec dovŕšil dôchodkový vek,
h) prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa podľa osobitného pred­pisu9) alebo dávka toho istého druhu vyplatená v členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo vo Švajčiarskej konfederácii najviac vo výške prídavku na dieťa ustanovenej osobitným pred­pisom,9)
i) nevyhnutná okamžitá pomoc poskytnutá obcou podľa osobitného pred­pisu,10)
j) príjem z príležitostných činností, náhodné a jednorazové príjmy11) do výšky dvojnásobku životného minima12) získané za 12 mesiacov,
k) príjem5) žiaka strednej školy a príjem5) študenta vysokej školy, ktorý študuje dennou formou štúdia, získaný za 12 mesiacov, ak tento príjem neprevyšuje 1,2-násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným pred­pisom,12)
l) štipendium podľa osobitného pred­pisu,13)
m) náhrada cestovných výdavkov uchádzača o zamestnanie podľa osobitného pred­pisu,13a)
n) náhrada cestovných výdavkov, výdavkov na ubytovanie a stravné poskytované uchádzačovi o zamestnanie, ktorému sa zabezpečujú odborné poradenské služby podľa osobitného pred­pisu,13b)
o) náhrada cestovných výdavkov, výdavkov na ubytovanie a stravné poskytované uchádzačovi o zamestnanie, ktorému sa zabezpečuje vzdelávanie a príprava pre trh práce podľa osobitného pred­pisu,13c)
p) príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky podľa osobitného pred­pisu,13d)
r) príspevok na vykonávanie absolventskej praxe podľa osobitného pred­pisu,13e)
s) podpora alebo príspevok poskytnuté z prostriedkov nadácií a občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov vrátane nepeňažného plnenia účelovo určené pre jednotlivca na posilnenie účinkov pomoci v hmotnej núdzi najviac však do výšky 12-násobku životného minima12) získaných v bežnom roku,
t) zamestnanecká prémia a daňový bonus podľa osobitného pred­pisu,13f)
u) príjem za poskytnutie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktoré vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky,
v) odmena za produktívnu prácu žiakovi, ktorý v rámci praktického vyučovania v súlade so školským vzdelávacím programom vykonáva produktívnu prácu,13g)
z) hmotné zabezpečenie žiaka,13h) ktoré slúži na úhradu nákladov spojených s jeho odborným vzdelávaním,
aa) odmena za výkon funkcie člena a zapisovateľa volebnej komisie vyplatená podľa osobitných pred­pisov,13i)
ab) vrátený preplatok dane z príjmov a preplatok na pred­davkoch na daň z príjmov podľa osobitných pred­pisov13j) v sume najviac 50 eur,
ac) vrátený preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného pred­pisu13k) v sume najviac 50 eur,
ad) suma zvýšenia dôchodkovej dávky podľa osobitného pred­pisu13l) za obdobie od 1. januára do dňa, ktorý pred­chádza výplatnému termínu splátky dôchodkovej dávky v januári,
ae) materiálne zabezpečenie dobrovoľníka podľa osobitného pred­pisu.13m)
(5) Za obdobie dôchodkového poistenia podľa odseku 4 písm. b) sa na účely tohto zákona považuje aj obdobie celodennej, osobnej a riadnej starostlivosti o občana s ťažkým zdravotným postihnutím staršieho ako 6 rokov veku, ak sa toto obdobie nekryje s obdobím dôchodkového poistenia.
(6) Príjem zistený podľa odsekov 3 a 4 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.
§ 6
Príjem na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi sa zisťuje za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť o posúdenie hmotnej núdze, zabezpečenie základných životných podmienok a pomoc v hmotnej núdzi; pritom sa prihliada na priemerný mesačný príjem za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti.
§ 7Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou na účely zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi sa neskúma, ak ide o občana, ktorý
a) dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
b) je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
c) je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa,
d) sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa, ktoré je podľa posudku príslušného orgánu dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na opatrovanie,14)
e) sa osobne, celodenne a riadne stará o občana, ktorý je podľa posudku príslušného orgánu občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na opatrovanie,14)
f) má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba alebo úraz, pre ktoré bol občan uznaný príslušným ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní, alebo
g) sa zúčastňuje na resocializačných programoch, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou.
§ 8
(1) Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, sa nepovažujú za občanov v hmotnej núdzi, ani keď ich príjem nedosahuje životné minimum ustanovené osobitným pred­pisom,1) ak si svojím majetkom môžu zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť v hmotnej núdzi.
(2) Za majetok podľa tohto zákona sa považujú hnuteľné veci a nehnuteľné veci, a ak to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty. Za majetok podľa prvej vety sa nepovažuje motorové vozidlo,14a) ktoré je podľa technického preukazu staršie ako 20 rokov.
(3) Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, si majú pomôcť v hmotnej núdzi užívaním vlastného majetku, správou vlastného majetku, pred­ajom vlastného majetku alebo prenájmom vlastného majetku. Od občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, nemožno požadovať pred­aj alebo prenájom
a) nehnuteľnosti, ktorú užívajú na primerané trvalé bývanie; u občana a fyzickej osoby, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, sa na primeranosť nehnuteľnosti užívanej na trvalé bývanie neprihliada, ak občan a fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, dovŕšili dôchodkový vek,
b) poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, ktorú užívajú pre svoju potrebu,
c) hnuteľnej veci, ktorá tvorí nevyhnutné vybavenie domácnosti, alebo na ktorú sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
d) motorového vozidla,14a) ktorého sú držiteľom alebo vlastníkom a 
1. využívajú ho na individuálnu prepravu, na ktorú sú na základe posudku príslušného orgánu odkázaní14) z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
2. jeho hodnota podľa odborného stanoviska vyhotoveného znalcom14b) alebo faktúry o kúpe motorového vozidla vyhotovenej osobou, ktorej pred­metom činnosti je výroba, pred­aj alebo distribúcia motorových vozidiel, nie je vyššia ako 35-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným pred­pisom,12) alebo
3. ktoré je podľa technického preukazu staršie ako 10 rokov, alebo
e) hnuteľnej veci, ak by bol v rozpore s dobrými mravmi.
(4) Ak občan v hmotnej núdzi a fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, sú držiteľmi alebo vlastníkmi viacerých motorových vozidiel, na účely tohto zákona sa nepovažuje za majetok len jedno motorové vozidlo splňujúce podmienky podľa odseku 3 písm. d) druhého bodu alebo tretieho bodu.
§ 9 
Uplatnenie zákonných nárokov
(1) Ak si občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, neuplatnia svoje zákonné nároky, ktorými si môžu zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť si v hmotnej núdzi, nepovažujú sa za občanov v hmotnej núdzi, ak 3 neustanovuje inak.
(2) Zákonnými nárokmi podľa odseku 1, ktorých uplatnením je možné zabezpečiť si základné životné podmienky a pomôcť si v hmotnej núdzi, sú výživné podľa osobitného pred­pisu,15) náhradné výživné podľa osobitného pred­pisu,15a) náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného pred­pisu,16) dávky nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti podľa osobitného pred­pisu,17) nároky z pracovnoprávnych vzťahov,18) dávky výsluhového zabezpečenia19) a opakované štátne sociálne dávky podľa osobitných pred­pisov,20) okrem prídavku na dieťa, ak 3 neustanovuje inak.
(3) Podmienka uplatnenia zákonného nároku na dávku poistenia v nezamestnanosti sa na účely zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi považuje za splnenú, ak občana v hmotnej núdzi alebo fyzickú osobu, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, nemožno zaradiť do evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodov uvedených v osobitnom pred­pise,20a) a z týchto dôvodov si nemôže uplatniť zákonný nárok na dávku poistenia v nezamestnanosti. Skutočnosť podľa prvej vety úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) v konaní o posúdení hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi zisťuje v rámci získavania podkladov k rozhodnutiu o dávke a príspevkoch.
Dávka a príspevky
§ 10 
Dávka
(1) Dávka patrí občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na zabezpečenie základných životných podmienok; na tento účel slúžia aj príjmy uvedené v § 5 ods. 4 písm. a) až h).
(2) Dávka je
a) u jednotlivca 60,50 eura mesačne,
b) u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 115,10 eura mesačne,
c) u dvojice bez detí 105,20 eura mesačne,
d) u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 157,60 eura mesačne,
e) u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 168,20 eura mesačne,
f) u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 212,30 eura mesačne.
(3) Ak je občan v hmotnej núdzi alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, tehotná žena, dávka uvedená v odseku 2 sa zvyšuje o 13,50 eura mesačne.
(4) Dávka podľa odseku 3 patrí tehotnej žene od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ak preukáže svoje tehotenstvo tehotenským preukazom a počas tehotenstva pravidelne navštevuje tehotenskú poradňu.
(5) Dávka na účely tohto zákona je za podmienok ustanovených týmto zákonom aj 13,50 eura mesačne u občana alebo fyzickej osoby, ktorá sa s občanom spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej núdze, ak je rodičom dieťaťa do jedného roku veku.
(6) Výška dávky a príspevkov určená podľa § 17 sa zvýši o dávku podľa odseku 5, ak je občan alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, rodičom dieťaťa do jedného roku veku a tento rodič preukáže potvrdením príslušného pediatra, že sa s týmto dieťaťom zúčastňuje na preventívnych prehliadkach u pediatra podľa osobitného pred­pisu.20aa)
(7) Ak občan alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej núdze, je rodičom dieťaťa do jedného roku veku a tento rodič preukáže potvrdením pediatra, že sa s týmto dieťaťom zúčastňuje na preventívnych prehliadkach u pediatra podľa osobitného pred­pisu20aa) a mal bezprostredne pred narodením tohto dieťaťa zabezpečované základné životné podmienky a poskytovanú pomoc v hmotnej núdzi, patrí mu dávka podľa odseku 5. 
(8) Dávka určená podľa odsekov 6 a 7 patrí len jednému z rodičov bez ohľadu na počet detí do jedného roku veku.
(9) Dávka na účely tohto zákona je za podmienok ustanovených týmto zákonom aj 17,20 eura mesačne pre dieťa na účely zabezpečenia jeho základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, ak toto dieťa plní povinnú školskú dochádzku.20b)
(10) Dávka podľa odseku 9 sa započítava do sumy nárokov podľa § 17 ods. 1 a 2.
(11) Dávka podľa odseku 9 sa poskytuje od začiatku školského roka v období školského vyučovania a školských prázdnin. Dávka podľa odseku 9 sa poskytuje aj pri formách osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky,20c) ak sa tieto osobitné spôsoby plnenia školskej dochádzky vykonávajú na území Slovenskej republiky ako povinná školská dochádzka.
(12) Dávka podľa odseku 9 nepatrí, ak príslušný orgán vydal rozhodnutie o určení osobitného príjemcu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa podľa osobitného pred­pisu20d) z dôvodu, že dieťa riadne neplní povinnú školskú dochádzku.
§ 11 
Príspevok na zdravotnú starostlivosť
(1) Príspevok na zdravotnú starostlivosť patrí občanovi v hmotnej núdzi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, na výdavky spojené s úhradou za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ak splnili podmienky nároku na dávku.
(2) Príspevok na zdravotnú starostlivosť je 2,00 eura mesačne.
§ 12 
Aktivačný príspevok
(1) Aktivačný príspevok sa poskytuje na podporu získania, udržania alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností alebo pracovných návykov pre pracovné uplatnenie počas pomoci v hmotnej núdzi. Aktivačný príspevok patrí
a) plnoletému občanovi v hmotnej núdzi a každej plnoletej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ak splnili podmienky nároku na dávku, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) zaopatrenému neplnoletému dieťaťu, ktoré je občanom v hmotnej núdzi alebo fyzickou osobou, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ak si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích pred­metov alebo formou externého štúdia podľa odseku 4 písm. a) alebo sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa odseku 4 písm. b) a splnilo podmienky nároku na dávku, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Aktivačný príspevok je 63,07 eura mesačne.
(3) Občan v hmotnej núdzi, ktorý je zamestnaný, má nárok na aktivačný príspevok, ak
a) si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích pred­metov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa, alebo
b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov21) schválených Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”).
(4) Občan v hmotnej núdzi, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, má nárok na aktivačný príspevok, ak
a) si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích pred­metov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,
b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov21) schválených ministerstvom,
c) sa osobne zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb22) uskutočňovaných na základe písomnej dohody o vykonávaní menších obecných služieb s obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, v ktorej má občan v hmotnej núdzi trvalý pobyt, v rozsahu najmenej 10 hodín týždenne a najviac 20 hodín týždenne; nárok na aktivačný príspevok vzniká, ak dohoda o vykonávaní menších obecných služieb obsahuje najmä miesto vykonávania a druh vykonávania menších obecných služieb, rozsah vykonávaných menších obecných služieb, začiatok a obdobie vykonávania menších obecných služieb, denné časové vymedzenie počtu hodín vykonávania menších obecných služieb s určením hodiny začiatku a hodiny skončenia denného časového vymedzenia vykonávania menších obecných služieb, alebo
d) sa osobne zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb22) pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj uskutočňovaných na základe písomnej dohody s príslušným úradom podľa osobitného pred­pisu.23)
(5) Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného pred­pisu,23a) má nárok na aktivačný príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa.
(6) Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi
a) počas zvyšovania kvalifikácie štúdiom podľa odseku 3 písm. a), odseku 4 písm. a) alebo odseku 5,
b) počas jedného vzdelávania a prípravy pre trh práce evidovaného uchádzača o zamestnanie v roku, po celý čas jeho trvania,
c) počas vykonávania menších obecných služieb22) uskutočňovaných na základe písomnej dohody o vykonávaní menších obecných služieb s obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, v ktorej má občan v hmotnej núdzi trvalý pobyt,
d) počas vykonávania menších obecných služieb22) pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj uskutočňovaných na základe písomnej dohody s príslušným úradom podľa osobitného pred­pisu.23)
(7) Nárok na aktivačný príspevok zaniká, ak
a) občan v hmotnej núdzi je vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,
b) úrad alebo obec zistí, že občan v hmotnej núdzi nevykonáva aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.
(8) Nárok na aktivačný príspevok vznikne občanovi v hmotnej núdzi znovu po splnení podmienok ustanovených v odsekoch 1, 3 a 4 najskôr po uplynutí 12 mesiacov od zániku jeho nároku podľa odseku 7. 
(9) Aktivačný príspevok vo výške 63,07 eura mesačne patrí najviac šesť mesiacov dlhodobo nezamestnanému občanovi,24) ktorý sa zamestná a pred nástupom do zamestnania mal zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a jeho príjem zo závislej činnosti je najmenej na úrovni minimálnej mzdy,6) najviac však na úrovni trojnásobku minimálnej mzdy. Odsek 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnaného občana platí primerane.
(10) Aktivačný príspevok vo výške 63,07 eura mesačne patrí najviac šesť mesiacov dlhodobo nezamestnanému občanovi,24) ktorý začne vykonávať samostatne zárobkovú činnosť podľa osobitného pred­pisu25) a pred začatím tejto činnosti mal zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi. Odsek 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnaného občana platí primerane.
(11) Ak občanovi vznikne nárok na aktivačný príspevok podľa odsekov 9 a 10, nemá nárok na aktivačný príspevok podľa odseku 3. 
(12) Aktivačný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ak im patria príspevky podľa osobitného pred­pisu.25a)
(13) Aktivačný príspevok za vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, v ktorej má občan v hmotnej núdzi trvalý pobyt, patrí občanovi v hmotnej núdzi nepretržite najviac počas 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Aktivačný príspevok možno opätovne poskytnúť najskôr až po uplynutí 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch, ktoré začínajú plynúť odo dňa, ktorý nasleduje po dni, keď občan v hmotnej núdzi skončil pred­chádzajúce vykonávanie menších obecných služieb, za ktoré tomuto občanovi patril aktivačný príspevok. Aktivačný príspevok nepatrí, ak je občan v hmotnej núdzi na základe potvrdenia príslušného ošetrujúceho lekára práceneschopný viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní.
§ 13 
Príspevok na bývanie
(1) Príspevok na bývanie patrí občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na úhradu nákladov spojených s bývaním na pomoc v hmotnej núdzi, ak splnili podmienky nároku na dávku, ak odseky 9 až 11 neustanovujú inak.
(2) Príspevok na bývanie je
a) 55,80 eura mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,
b) 89,20 eura mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.
(3) Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, majú nárok na príspevok na bývanie, ak občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje podľa § 4
a) je vlastníkom bytu, vlastníkom rodinného domu, nájomcom bytu alebo nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie25b)
b) uhrádza náklady spojené s bývaním a pred­loží doklad o zaplatení týchto nákladov za pred­chádzajúcich šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukáže uznanie dlhu a dohodu o splátkach v prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov spojených s bývaním.
(4) Za bývanie sa na účely príspevku na bývanie považuje aj bývanie spojené s poskytovaním starostlivosti v zariadení sociálnych služieb celoročne a bývanie v byte alebo v rodinnom dome, v ktorom má občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, právo doživotného užívania.
(5) Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa prehodnocujú raz za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(6) Nárok na príspevok na bývanie zaniká, ak úrad alebo obec zistí, že občan v hmotnej núdzi nespláca uznaný dlh uvedený v odseku 3 písm. b).
(7) Odseky 3, 5 a 6 sa nepoužijú, ak občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, je poberateľom starobného dôchodku; to platí aj vtedy, ak ide o poberateľa inej dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku, ktorý dovŕšil 62 rokov veku.
(8) Odseky 3, 5 a 6 sa nepoužijú, ak sa občanovi v hmotnej núdzi alebo niektorej z fyzických osôb, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne s poskytovaním bývania.
(9) Ak sú pri spoločnom nájme bytu alebo spoločnom nájme bytu manželmi v bytovom dome alebo v rodinnom dome medzi spoločnými nájomcami viacerí občania v hmotnej núdzi posudzovaní na účely hmotnej núdze samostatne alebo viacerí občania v hmotnej núdzi posudzovaní na účely hmotnej núdze s fyzickými osobami, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, patrí týmto spoločným nájomcom len jeden príspevok na bývanie.
(10) Ak sú medzi spoločnými nájomcami podľa odseku 1 viacerí občania v hmotnej núdzi, ktorí požiadali o posúdenie hmotnej núdze, zabezpečenie základných životných podmienok a pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorým sa poskytuje dávka a príspevky, vyplatí sa príspevok na bývanie len jednému z nich podľa spoločného písomného vyhlásenia (ďalej len „splnomocnený spoločný zástupca“). Ak spoloční nájomcovia, ktorí sú v hmotnej núdzi, spoločné vyhlásenie nepodpíšu, príspevok na bývanie úrad nevyplatí. Každému spoločnému nájomcovi, ktorý je v hmotnej núdzi a bola mu priznaná dávka a príspevky, patrí pomerná časť príspevku na bývanie vo výške podielu príspevku na bývanie a počtu spoločných nájomcov, ktorí sú v hmotnej núdzi a bola im priznaná dávka a príspevky.
(11) Odseky 9 a 10 sa primerane použijú, ak v jednom byte v bytovom dome alebo v rodinnom dome bývajú viacerí nájomcovia, ktorí sú občanmi v hmotnej núdzi a nájomná zmluva nezakladá spoločný nájom bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome, alebo ak v jednom byte v bytovom dome alebo v rodinnom dome bývajú viaceré fyzické osoby, ktoré nie sú ich vlastníkom alebo spoluvlastníkom, sú občanmi v hmotnej núdzi a nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu.
§ 14 
Ochranný príspevok
(1) Ochranný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v núdzi spoločne posudzuje, ak si z dôvodov uvedených v § 7 nemôžu zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť si v hmotnej núdzi a splnili podmienky na vznik nároku na dávku.
(2) Ochranný príspevok je 63,07 eura mesačne.
(3) Ochranný príspevok je 34,69 eura mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi s nepriaznivým zdravotným stavom podľa § 7 písm. f) alebo fyzickú osobu s nepriaznivým zdravotným stavom podľa § 7 písm. f), ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje.
(4) Ochranný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ak im patrí aktivačný príspevok podľa § 12.
(5) Ak nepriaznivý zdravotný stav podľa § 7 písm. f) občana v hmotnej núdzi alebo fyzickej osoby, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, trvá bez prerušenia dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, nárok na ochranný príspevok zaniká posledným dňom, ktorý nasleduje po dni, keď uplynuli 3 mesiace, počas ktorých trval nepriaznivý zdravotný stav tohto občana alebo tejto fyzickej osoby. Ak pred uplynutím 3 mesiacov posudkový lekár potvrdí, že nepriaznivý zdravotný stav občana v hmotnej núdzi alebo fyzickej osoby, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, bude trvať ďalej bez prerušenia aj po uplynutí 3 kalendárnych mesiacov, ochranný príspevok patrí najviac počas 12 kalendárnych mesiacov trvania nepriaznivého zdravotného stavu. Po uplynutí tejto doby nárok na ochranný príspevok zaniká. Nárok na ochranný príspevok zaniká aj vtedy, ak nepriaznivý zdravotný stav občana v hmotnej núdzi alebo fyzickej osoby, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, trvá v priebehu dvoch kalendárnych rokov spolu 12 kalendárnych mesiacov.
§ 15 
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
(1) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti,26) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.
(2) Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky, možno poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima.12)
§ 16 
Poskytovanie dávky a príspevkov a jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Poskytovanie dávky a príspevkov a poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa navzájom nevylučujú.
Určenie výšky dávky a príspevkov
§ 17
(1) Výška dávky a príspevkov sa určí ako rozmedzi sumou nárokov uvedených v § 10 ods. 29, § 11 ods. 2, § 12 ods. 2, § 13 ods. 2§ 14 ods. 2 alebo 3 a príjmom.
(2) Ak dávka a príspevky patria občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi, a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, výška dávky a príspevkov okrem jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa určí ako rozmedzi sumou nárokov uvedených v § 10 ods. 29, § 11 ods. 2, § 12 ods. 2, § 13 ods. 2§ 14 ods. 2 alebo 3 a ich príjmom a poskytujú sa v jednej sume.
(3) Ak výška dávky a príspevkov určená podľa odsekov 1 a 2 je nižšia ako jedno euro, dávka a príspevky sa nevyplácajú. Prvá veta sa nepoužije na účely § 10 ods. 35.
(4) Sumy uvedené v § 10 až 14 môže upraviť k 1. septembru kalendárneho roka vláda Slovenskej republiky nariadením.
Formy a spôsob poskytovania dávky a príspevkov a ich financovanie
§ 19
(1) Dávka a príspevky sa poskytujú v peňažnej forme, vecnej forme alebo v kombinovanej forme. Aktivačný príspevok podľa § 12 ods. 9 a 10 sa poskytuje len v peňažnej forme.
(2) Dávka vo vecnej forme je jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.
(3) Spôsob poskytovania dávky a príspevkov určí úrad a spôsob poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi určí obec.
§ 21
Dávka a príspevky poskytované v pôsobnosti úradu sa financujú zo štátneho rozpočtu.
TRETIA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A OBCE PRI ZABEZPEČENÍ ZÁKLADNÝCH ŽIVOTNÝCH PODMIENOK A PRI POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI
§ 22 
Pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny28) (ďalej len „ústredie“)
a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi uskutočňovaný úradom,
b) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje úrad,
c) kontroluje hospodárenie úradu s finančnými prostriedkami určenými na zabezpečenie základných životných podmienok a pomoc v hmotnej núdzi,
d) vedie evidenciu, ktorá obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené a trvalý pobyt občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, ktorým sa poskytujú dávka a príspevky,
e) koordinuje činnosť úradov, obcí a ostatných organizácií podieľajúcich sa na zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi podľa tohto zákona.
§ 23 
Pôsobnosť úradu
Úrad
a) rozhoduje
1. o hmotnej núdzi, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami,
2. o vrátení neprávom vyplatenej dávky a príspevkov,
3. o zvýšení a znížení dávky a príspevkov,
4. o pred­davkovom priznaní dávky a príspevkov okrem aktivačného príspevku podľa § 12 ods. 9 a 10 a dávky podľa § 10 ods. 7,
5. o odňatí a zastavení výplaty dávky a príspevkov poskytovaných pred­davkovo,
6. o doplatení a vrátení dávky a príspevkov poskytovaných pred­davkovo,
7. o odňatí a zastavení výplaty dávky a príspevkov,
8. o zastavení výplaty dávky a príspevkov,
9. o obnovení výplaty dávky a príspevkov,
10. o priznaní, odňatí a zastavení výplaty, zastavení výplaty alebo obnovení výplaty dávky podľa § 10 ods. 57 alebo aktivačného príspevku podľa § 12 ods. 9 a 10,
11. o dodatočnom priznaní, zvýšení, znížení alebo doplatení dávky a príspevkov,
12. o zastavení príspevkov na šesť mesiacov,
13. o určení a uvoľnení osobitného príjemcu dávky a príspevkov,
b) dohliada, ako osobitný príjemca plní povinnosti podľa tohto zákona,
c) podáva podnet podľa § 29 ods. 4 písm. a) a b) orgánom činným v trestnom konaní na začatie konania,
d) vykonáva poradenstvo pri zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi,
e) získava podklady na rozhodovanie a sledovanie účelného využitia vyplatenej dávky a príspevkov priamo v prirodzenom prostredí občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú,
f) vedie evidenciu, ktorá obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené a trvalý pobyt občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, ktorým sa poskytujú dávka a príspevky,
g) koordinuje činnosť orgánov a organizácií uvedených v § 30 pri zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi,
h) vydáva potvrdenie pre fyzickú osobu uvedenú v § 31 ods. 3 na účely vyplatenia splatných súm, ak sa dávka a príspevky priznali pred smrťou občana, s ktorým bola táto fyzická osoba spoločne posudzovaná,
i) potvrdzuje trvanie nepriaznivého zdravotného stavu podľa § 14 ods. 5.
§ 24 
Pôsobnosť obce
Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti
a) rozhoduje o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi,
b) vykonáva poradenstvo pri zabezpečení základných životných podmienok a pri pomoci v hmotnej núdzi,
c) uzatvára s občanom v hmotnej núdzi písomnú dohodu o vykonávaní menších obecných služieb podľa § 12 ods. 4 písm. c) a oznamuje uzatvorenie a skončenie dohody o vykonávaní menších obecných služieb s občanom v hmotnej núdzi úradu, ktorý poskytuje tomuto občanovi dávku a príspevky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KONANIE VO VECIACH HMOTNEJ NÚDZE
§ 25
(1) Na konanie o posúdení hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami sa vzťahujú všeobecné pred­pisy o správnom konaní,30) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Na konanie o posúdení hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi sa nevzťahujú ustanovenia § 18 ods. 3, § 33 ods. 2§ 60 až 68 zákona o správnom konaní.
(3) Konanie sa začína podaním písomnej žiadosti občana, žiadosti občana podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom alebo na podnet orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o posúdení hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami. Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené a trvalý pobyt občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, ktorým sa poskytujú dávka a príspevky. Na výzvu úradu občan doplní ďalšie nevyhnutné údaje.
(4) Nárok na dávku a príspevky vzniká právoplatným rozhodnutím úradu o ich priznaní.
(5) Dávka a príspevky sa priznajú a vyplácajú od začiatku mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o ich poskytnutí.
(6) Žiadosť o posúdenie hmotnej núdze, zabezpečenie základných životných podmienok a pomoc v hmotnej núdzi sa podáva na úrade, podľa miesta trvalého pobytu občana.
(7) Dávka a príspevky sa vyplácajú za celý kalendárny mesiac, a to aj v prípade, ak podmienky nároku boli splnené len za časť mesiaca, ak § 4 ods. 3 neustanovuje inak.
(8) Úrad vypláca dávku a príspevky občanovi v hmotnej núdzi mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, splnili podmienky nároku na dávku a príspevky.
(9) Dávka a príspevky sa nevyplácajú do cudziny a nepatria za čas, v ktorom sa občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, zdržiavajú v cudzine.
(10) Právoplatné rozhodnutie o hmotnej núdzi, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami je preskúmateľné súdom podľa osobitného pred­pisu.31)
(11) Odvolanie proti rozhodnutiu o znížení alebo odňatí dávky a príspevkov a o zastavení ich výplaty a odvolanie proti rozhodnutiu o určení a o uvoľnení osobitného príjemcu nemá odkladný účinok.
(12) Občan, ktorý podáva žiadosť podľa odseku 3, sa považuje na účely konania o posúdení hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi za zástupcu účastníkov konania, ktorými sú spoločne posudzované osoby.
§ 26 
Zánik nároku na dávku a príspevky
(1) Dávku a príspevky úrad odníme a ich výplatu zastaví, ak sa priznali neprávom alebo sa nevyužívajú na účel, na ktorý sa poskytli.
(2) Úrad dávku a príspevky odníme a ich výplatu zastaví alebo ich zvýši, alebo zníži a vyplatí ich vo vyššej sume alebo v nižšej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku.
(3) Nárok na výplatu dávky a príspevkov alebo ich časť v pôsobnosti úradu zaniká uplynutím troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o posúdení hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi.
(4) Ak úrad zistí, že dávku a príspevky nepriznal, vyplácal v nižšej sume alebo vyplácal vo vyššej sume, ako patrila, alebo priznal od neskoršieho dňa, ako patrili, dávku a príspevky dodatočne prizná, zvýši, zníži alebo doplatí odo dňa, od ktorého patrili.
(5) Nárok na dodatočnú výplatu dávky a príspevkov podľa odseku 4 zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, od ktorého dávka a príspevky alebo ich časť patrili.
§ 27 
Preddavkové priznanie dávky a príspevkov
(1) Dávka a príspevky s výnimkou aktivačného príspevku podľa § 12 ods. 9 a 10 a dávky podľa § 10 ods. 7 sa môžu priznať pred­davkovo, ak sa začalo konanie o peňažnom príspevku za opatrovanie, poskytnutie náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávky nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti alebo opakovanej štátnej sociálnej dávky, konanie o určenie otcovstva, konanie o výživnom, konanie o náhradnom výživnom alebo konanie o nárokoch z pracovného pomeru alebo z obdobného pracovného vzťahu, alebo zo služobného pomeru vrátane mzdových nárokov.
(2) Dávka a príspevky s výnimkou aktivačného príspevku podľa § 12 ods. 9 a 10 a dávky podľa § 10 ods. 7 sa môžu priznať pred­davkovo aj vtedy, ak sa nezačalo konanie o náhradnom výživnom, ale bol podaný návrh na výkon súdneho rozhodnutia na vymoženie výživného maloletého dieťaťa27) na účely začatia konania o náhradnom výživnom.
(3) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného v konaní podľa odseku 1 úrad rozhodne o dávke a príspevkoch, pričom zohľadní výšku peňažného príspevku za opatrovanie, priznanej náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávky nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti alebo opakovanej štátnej sociálnej dávky, výšku výživného, výšku náhradného výživného, výšku mzdových nárokov alebo výšku ďalších nárokov z pracovného pomeru alebo z obdobného pracovného vzťahu, alebo zo služobného pomeru. Úrad zároveň rozhodne o doplatení dávky a príspevkov alebo o ich vrátení.
(4) Úrad zúčtuje dávku a príspevky s opakovanou štátnou sociálnou dávkou, peňažným príspevkom za opatrovanie alebo s náhradným výživným po vzniku nároku na opakovanú štátnu sociálnu dávku, peňažný príspevok za opatrovanie alebo na náhradné výživné, ktorých platiteľom je štát.
§ 28 
Osobitný príjemca
(1) Osobitný príjemca podľa tohto zákona je obec alebo, ak je to odôvodnené, iná právnická osoba alebo fyzická osoba. Osobitného príjemcu určuje rozhodnutím úrad. Ak osobitný príjemca zabezpečuje dávku a príspevky vo vecnej forme, je povinný ich poskytovať za cenu obvyklú a na mieste dostupnom občanovi v hmotnej núdzi. Ak osobitný príjemca zabezpečuje dávku a príspevky v kombinovanej forme, je povinný časť dávky a príspevku, ktorú zabezpečuje vo vecnej forme, poskytovať za cenu obvyklú a na mieste dostupnom občanovi v hmotnej núdzi.
(2) Úrad určí osobitného príjemcu, ak sa doterajšou výplatou dávky a príspevkov nedosiahol alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú dávka a príspevky určené. Úrad určí osobitného príjemcu po jeho pred­chádzajúcom súhlase. Úrad uvoľní osobitného príjemcu, ak pominuli dôvody na jeho určenie.
(3) Osobitný príjemca zabezpečuje dávku a príspevky v peňažnej forme, vo vecnej forme alebo v kombinovanej forme a je povinný ich použiť len na prospech občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.
(4) Úrad dohliada, ako ním určený osobitný príjemca plní svoje povinnosti. Ak si osobitný príjemca neplní svoje povinnosti, úrad ho uvoľní z funkcie osobitného príjemcu a určí iného osobitného príjemcu.
(5) Ak sa dávka a príspevky vyplácajú osobitnému príjemcovi, ktorým je právnická osoba, môže dávku a príspevky vyplatiť bezhotovostným prevodom úrad zo svojho účtu na osobitný účet osobitného príjemcu.
§ 29 
Povinnosti a zodpovednosť občana v hmotnej núdzi
(1) Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca dávka a príspevky, je povinný ohlásiť úradu písomne do ôsmich dní zmeny vo všetkých skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku a príspevky a na ich výplatu alebo podať úradu o týchto zmenách do ôsmich dní oznámenie elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo podať úradu o týchto zmenách do ôsmich dní oznámenie elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom.
(2) Občan v hmotnej núdzi je povinný na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na poskytovanie dávky a príspevkov, ich výšku alebo výplatu v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak úrad neurčil dlhšiu lehotu. Ak občan v hmotnej núdzi nevyhovie výzve v určenej lehote, možno výplatu dávky a príspevkov zastaviť, ak bol vo výzve upozornený na tento následok. O zastavení výplaty dávky a príspevkov úrad vydá rozhodnutie. Ak zaniknú dôvody zastavenia výplaty dávky a príspevkov a nárok na túto dávku a príspevky naďalej trvá, úrad obnoví rozhodnutím výplatu dávky a príspevkov, a to odo dňa zastavenia výplaty tejto dávky a príspevkov.
(3) Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca dávka a príspevky, je povinný úradu, ktorý vo veci konal, v lehote do ôsmich dní oznámiť výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny v ich výške, ako aj zmeny v rodinných pomeroch a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na určenie výšky dávky a príspevkov.
(4) Občan v hmotnej núdzi je povinný vrátiť dávku a príspevky alebo ich časť zvýšené o 10 % odo dňa, od ktorého nepatrili vôbec, alebo vo výške, v akej sa vyplácali, ak
a) nesplnil niektorú jemu uloženú povinnosť a prijímal dávku a príspevky alebo ich časť, hoci vedel a musel z okolností pred­pokladať, že sa vyplácajú neprávom alebo vo vyššej sume, než patrili; v prípade podozrenia z trestného činu podvodu úrad podá podnet orgánom činným v trestnom konaní na začatie konania,
b) úmyselne spôsobil, že dávka a príspevky alebo ich časť sa vyplatili neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrili; úrad podá podnet orgánom činným v trestnom konaní na začatie konania.
(5) Ak si občan v hmotnej núdzi nesplnil svoje povinnosti ustanovené týmto zákonom, úrad rozhodne o zastavení príspevkov v trvaní šesť mesiacov.
(6) O povinnosti vrátiť dávku a príspevky alebo ich časť vyplatené neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrili, rozhoduje úrad. Sumy neprávom prijaté možno zrážať aj z bežne vyplácanej alebo neskôr priznanej dávky a príspevkov.
(7) Nárok na vrátenie dávky a príspevkov vyplatených neprávom alebo v nesprávnej výške zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, keď úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím 10 rokov odo dňa, za ktorý sa dávka a príspevky vyplatili. Tieto lehoty neplynú počas výkonu rozhodnutia alebo ak sa na úhradu preplatku vykonávajú zrážky z dávky a príspevkov.
(8) Rozhodnutia vydané podľa odsekov 6 a 7 možno vykonať najneskôr do 10 rokov po uplynutí lehoty určenej na splnenie uloženej povinnosti.
(9) Bežne vyplácaná dávka a príspevky nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitného pred­pisu.27)
§ 30 
Súčinnosť a spolupráca štátnych orgánov, samosprávy a ďalších právnických osôb a fyzických osôb
(1) Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody, zdravotnícke zariadenia, školy a školské zariadenia, daňové úrady a ďalšie orgány štátnej správy, obce a samosprávne kraje sú povinné poskytovať súčinnosť orgánom štátnej správy a obciam pri zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, vyhovieť ich žiadostiam a bezplatne im podávať oznámenia a informácie vo veciach zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi.
(2) V rámci zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci hmotnej núdzi orgány štátnej správy spolupracujú s občianskymi združeniami, cirkvami, náboženskými spoločnosťami a ďalšími právnickými osobami, najmä s obcami a fyzickými osobami, vo veciach zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi.
§ 31 
Prechod nárokov vzniknutých pri pomoci v hmotnej núdzi
(1) Nárok na dávku a príspevky sa nemôže postúpiť.
(2) Nárok na dávku a príspevky zaniká dňom smrti občana, ktorému sa vyplácali.
(3) Ak sa dávka a príspevky priznali pred smrťou občana, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa smrti občana, sa vyplatia najstaršej fyzickej osobe z fyzických osôb, ktoré sa s týmto občanom spoločne posudzovali na účely zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi. Ak je najstaršia fyzická osoba podľa prvej vety neplnoleté dieťa, splatné sumy sa vyplatia tej plnoletej fyzickej osobe, s ktorou toto dieťa žije v domácnosti. Splatné sumy podľa prvej vety a druhej vety možno vyplatiť na základe potvrdenia o vyplatení splatných súm vydaného príslušným úradom.
§ 32
(1) Poverený zamestnanec úradu alebo obce, ktorý plní úlohy ustanovené týmto zákonom, môže navštíviť občana s jeho súhlasom v byte a je oprávnený požadovať od všetkých zúčastnených právnických osôb uvedených v § 30 ods. 1 a fyzických osôb potrebné informácie a vysvetlenia. Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnúť potrebné informácie.
(2) Poverený zamestnanec úradu alebo obce, ktorý plní úlohy ustanovené týmto zákonom, je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti so svojou činnosťou, ak tento zákon neustanovuje inak. Informácie poskytuje iba v prípade, ak by ich zamlčaním hrozilo vážne nebezpečenstvo pre život alebo zdravie občanov alebo ak táto povinnosť vyplýva z osobitných pred­pisov.32)
§ 32a
Spracúvanie osobných údajov
(1) Ústredie a úrad na účely posúdenia hmotnej núdze, rozhodovania o dávke a príspevkoch vyplácaných podľa tohto zákona, na analytické účely a na účely štátnej štatistiky32a) spracúvajú osobné údaje v súlade s osobitným pred­pisom.32b)
(2) Obec na účely rozhodovania o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi, výkonu osobitného príjemcu a výkonu menších obecných služieb podľa tohto zákona spracúva osobné údaje v súlade s osobitným pred­pisom.32b)
(3) Ústredie a úrad spracúvajú osobné údaje o 
a) fyzickej osobe, ktorá žiada o dávku a príspevky, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhoduje podľa tohto zákona,
b) spoločne posudzovanej osobe,
c) osobitnom príjemcovi, ak ním je fyzická osoba,
d) splnomocnenom spoločnom zástupcovi na účely poskytovania príspevku na bývanie,
e) o inej fyzickej osobe v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu posúdenia hmotnej núdze a na rozhodovanie o dávke a príspevkoch.
(4) Osobné údaje, ktoré ústredie a úrad spracúvajú o fyzických osobách uvedených v odseku 3 na účely podľa odseku 1, sú
a) meno, priezvisko a titul,
b) druh pobytu,
c) rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d) rodinný stav,
e) štátne občianstvo,
f) sociálne postavenie,
g) údaje o príjme,
h) údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach,
i) údaje o zdravotnom stave na účely poskytovania ochranného príspevku,
j) údaje o bytových pomeroch na účely poskytovania príspevku na bývanie,
k) telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
l) číslo účtu a kód banky,
m) ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracovania a sú nevyhnutné na účel posúdenia hmotnej núdze a na rozhodovanie o dávke a príspevkoch.
(5) Obec spracúva o osobách podľa odseku 3 písm. a) až c) osobné údaje podľa odseku 4 písm. a) až h), k) a m) na účely podľa odseku 2. 
(6) Ústredie, úrad a obec poskytujú osobné údaje, ktoré spracúvajú, orgánu verejnej moci, inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh podľa osobitného pred­pisu a v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona alebo osobitného pred­pisu, alebo ak ide o posilnenie účinkov pomoci v hmotnej núdzi pre oprávnenú osobu alebo spoločne posudzovanú osobu.
(7) Ministerstvo spracúva o osobách podľa odseku 3 osobné údaje podľa odseku 4 na účely plnenia úloh podľa osobitného pred­pisu28) v súlade s osobitným pred­pisom.32b)
§ 32b
Spoločné ustanovenia
(1) Občan sa nepovažuje za občana v hmotnej núdzi podľa tohto zákona počas
a) výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody,
b) členstva v komunite, reholi, spoločnosti alebo obdobnom spoločenstve založenom cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou,32c) ak podľa ich vnútorných pred­pisov má zabezpečené základné životné podmienky,
c) vykonávania podnikateľskej činnosti okrem tých činností, ktorých vykonávanie nemožno prerušiť podľa osobitných pred­pisov.
(2) Fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť sa považuje za občana v hmotnej núdzi, ak splnila podmienky podľa tohto zákona, len počas prerušenia podnikania, a to odo dňa, ktorý nasleduje po dni, ktorým táto osoba prerušila podnikanie.
(3) Ak sa občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, poskytuje dávka a príspevky a tomuto občanovi alebo tejto fyzickej osobe bolo vyplácané náhradné výživné, za príjem sa na účely posudzovania hmotnej núdze a poskytovania dávky a príspevkov považuje rozmedzi uhradeným výživným zo strany povinnej osoby a sumou náhradného výživného určenou na vrátenie príslušnému orgánu podľa osobitného pred­pisu.15a)
PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 33 
Prechodné ustanovenia
(1) O žiadostiach o poskytovanie dávky sociálnej pomoci, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do dňa účinnosti tohto zákona, sa rozhoduje podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Pri rozhodovaní o nároku na príspevok na bývanie za obdobie do 31. decembra 2003, ktorý bol uplatnený do 31. decembra 2003, sa postupuje podľa doterajších pred­pisov,33) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Hmotná núdza, ktorá sa posudzuje podľa doterajších pred­pisov do 31. decembra 2003, sa považuje za hmotnú núdzu podľa tohto zákona. Dávka sociálnej pomoci sa poskytuje vo výške, v ktorej patrila pred 1. januárom 2004, najdlhšie do 29. februára 2004.
(4) Ak vznikne občanovi nárok na dávku a príspevky podľa tohto zákona, zaniká občanovi nárok na príspevok na bývanie podľa doterajších pred­pisov.33)
(5) Občanovi, ktorému sa podľa doterajších pred­pisov33) vyplatil príspevok na bývanie v januári 2004 a ktorý je naďalej nájomcom bytu alebo vlastníkom bytu, alebo vlastníkom rodinného domu, vyplatí sa mu príspevok na bývanie aj za jednotlivé kalendárne mesiace roku 2004 v mesačnej výške zodpovedajúcej výške príspevku na bývanie vyplatenej v mesiaci január 2004 za mesiac december 2003.
(6) Ak si občan, ktorému sa poskytuje dávka sociálnej pomoci podľa doterajších pred­pisov do 29. februára 2004, podá žiadosť o posúdenie hmotnej núdze, zabezpečenie základných životných podmienok a pomoc v hmotnej núdzi, príslušný orgán rozhoduje o hmotnej núdzi podľa tohto zákona a zároveň poskytovanie dávky sociálnej pomoci podľa doterajších pred­pisov zastaví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý príslušný orgán prvýkrát priznal dávku a príspevky podľa tohto zákona. Dávka sociálnej pomoci vyplatená podľa doterajších pred­pisov v tom kalendárnom mesiaci, za ktorý sa prvýkrát priznali dávka a príspevky podľa tohto zákona, sa zúčtuje pri rozhodnutí o zániku hmotnej núdze podľa tohto zákona. Ak sa poskytuje dávka sociálnej pomoci podľa doterajších pred­pisov a občan si nepodá žiadosť o posúdenie hmotnej núdze, príslušný orgán vyzve občana, aby osvedčil skutočnosti na poskytovanie dávky a príspevkov do 29. februára 2004. Príslušný orgán postupuje rovnako ako v prípade, ak si občan podá žiadosť o posúdenie hmotnej núdze.
(7) Ak príslušný orgán nepostupoval do 29. februára 2004 podľa odseku 6, rozhodne z vlastného podnetu najneskôr s účinnosťou od 1. marca 2004 o posúdení hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi občana.
§ 33a
O žiadostiach o poskytovanie dávky a príspevkov, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 14. apríla 2004, rozhoduje sa podľa zákona účinného od 15. apríla 2004.
§ 33b
(1) Ak príslušný orgán nezúčtoval dávku sociálnej pomoci podľa § 33 ods. 6 do 31. augusta 2004, rozhodne o jej zúčtovaní s poslednou vyplatenou dávkou a príspevkami len do výšky poslednej vyplatenej dávky a príspevkov podľa zákona účinného od 1. septembra 2004.
(2) O žiadostiach o posúdenie hmotnej núdze, zabezpečenie základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, o ktorých príslušný orgán právoplatne nerozhodol do 31. augusta 2004, sa rozhoduje podľa pred­pisov účinných pred 1. septembrom 2004 a zároveň príslušný orgán prehodnotí a rozhodne z vlastného podnetu o dávke a príspevkoch podľa zákona účinného od 1. septembra 2004.
(3) Dávka a príspevky, o ktorých príslušný orgán právoplatne rozhodol do 31. augusta 2004, sa vyplatia v sume, v ktorej patrili podľa právoplatného rozhodnutia, najdlhšie do 31. augusta 2004.
(4) Príslušný orgán prehodnotí a rozhodne z vlastného podnetu o dávke a príspevkoch uvedených v odseku 3 najneskôr do 30. septembra 2004 podľa zákona účinného od 1. septembra 2004.
(5) Na účely § 5 ods. 4 a 5 sa za obdobie celodennej, osobnej a riadnej starostlivosti o občana s ťažkým zdravotným postihnutím považuje aj obdobie pred 1. septembrom 2004.
§ 33c
(1) O žiadostiach o posúdenie hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami podaných občanom, ktorý sa na účely hmotnej núdze spoločne posudzuje s nezaopatreným dieťaťom, voči ktorému si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť určenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2004, rozhoduje sa podľa pred­pisu účinného od 1. januára 2005.
(2) Úrad z vlastného podnetu vyzve do 31. januára 2005 občana, ktorému sa dávka a príspevky poskytujú z dôvodu, že si povinná osoba neplní voči nezaopatrenému dieťaťu, s ktorým je spoločne posudzovaný, vyživovaciu povinnosť určenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, aby osvedčil najneskôr do 30. apríla 2005 skutočnosti na poskytovanie dávky a príspevkov podľa pred­pisu účinného od 1. januára 2005. Úrad prehodnotí osvedčené skutočnosti a rozhodne o hmotnej núdzi, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami podľa pred­pisu účinného od 1. januára 2005 a zároveň odníme a zastaví poskytovanie dávky a príspevkov podľa doterajších pred­pisov od prvého dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý prvýkrát priznal dávku a príspevky podľa pred­pisu účinného od 1. januára 2005. Ak občan na základe výzvy úradu neosvedčí najneskôr do 30. apríla 2005 skutočnosti podľa pred­pisu účinného od 1. januára 2005, poskytovanie dávky a príspevku sa najneskôr k 30. aprílu 2005 zastaví.
(3) Pri nárokoch štátu a povinnostiach občana, za ktorého štát alebo obec plnili povinnosť čiastočne alebo úplne, vzniknutých podľa doterajších pred­pisov poskytovaním dávky a príspevkov občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú s nezaopatreným dieťaťom, ktorí sú v hmotnej núdzi z dôvodu, že si povinná osoba neplní voči nezaopatrenému dieťaťu vyživovaciu povinnosť určenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou podľa doterajších pred­pisov, sa vzťahujú doterajšie pred­pisy.
§ 33d
Ak úrad poskytoval dávku a príspevky najmenej dva roky pred 1. januárom 2009 a nárok na dávku a príspevky trvá k 31. decembru 2008, nárok na aktivačný príspevok okrem aktivačného príspevku podľa § 12 ods. 9 a 10 a nárok na príspevok na bývanie zaniká dňom 31. decembra 2008; nárok na zabezpečenie základných životných podmienok, nárok na príspevok na zdravotnú starostlivosť, nárok na aktivačný príspevok podľa § 12 ods. 9 a 10, nárok na ochranný príspevok a priznanie aktivačného príspevku a príspevku na bývanie prechádza od 1. januára 2009 do pôsobnosti obce podľa § 19 ods. 5 a 6.
§ 33e
(1) Dávka a príspevky, o ktorých príslušný orgán právoplatne rozhodol do 31. decembra 2005, sa vyplatia v sume, v ktorej patrili podľa právoplatného rozhodnutia, najdlhšie do 28. februára 2006.
(2) Príslušný orgán prehodnotí dávku a príspevky a rozhodne o dávke a príspevkoch uvedených v odseku 1 najneskôr do 28. februára 2006.
§ 33f
Ak občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, vznikne po 31. júli 2006 nárok na príspevok na bývanie podľa § 13 ods. 1, 27 na adrese, na ktorú sa poskytuje príspevok na bývanie občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú do 31. júla 2006, u tohto občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, § 13 ods. 48 sa do 31. júla 2007 nepoužije.
§ 33g
Ak nárok na príspevok na bývanie vznikol v období od 1. augusta 2006 do 31. decembra 2006, § 33f sa po 31. decembri 2006 nepoužije. To platí aj vtedy, ak nárok na príspevok na bývanie vznikne v období od 1. januára 2007 do 31. júla 2007.
§ 33h
O žiadostiach o poskytovanie dávky a príspevkov, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2008, sa rozhodne podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
§ 33i
Ak konanie o zúčtovaní dávky sociálnej pomoci s dávkou a príspevkami podľa § 33 ods. 6§ 33b sa do 31. decembra 2008 neskončilo, toto konanie sa zastaví.
§ 33j
Ak príslušný orgán právoplatne nerozhodol o zastavení príspevkov na 12 mesiacov podľa § 29 ods. 5 do 31. decembra 2008, rozhodne o zastavení týchto príspevkov podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
§ 33k
Občanovi v hmotnej núdzi s nepriaznivým zdravotným stavom podľa § 7 písm. f) alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom podľa § 7 písm. f), ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ktorým vznikol nárok na ochranný príspevok do 31. decembra 2010 a ktorým nárok na tento príspevok trvá aj po 31. decembri 2010, sa vypláca ochranný príspevok podľa zákona účinného do 31. decembra 2010 najdlhšie do 30. júna 2011.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
§ 33l
(1) Konanie začaté na základe žiadosti podanej pred 1. januárom 2013 alebo začaté z podnetu príslušného úradu pred 1. januárom 2013 sa dokončí podľa zákona účinného do 31. decembra 2012.
(2) Dávka a príspevky, o ktorých príslušný úrad právoplatne rozhodol do 31. decembra 2012, sa vyplatia v sume, v ktorej patrili podľa právoplatného rozhodnutia, najdlhšie do 30. apríla 2013.
(3) Príslušný úrad z vlastného podnetu prehodnotí dávku a príspevky priznané na základe rozhodnutia v konaní podľa odseku 1 a dávku a príspevky uvedené v odseku 2 a rozhodne o nich podľa zákona účinného od 1. januára 2013 najneskôr do 30. apríla 2013.
§ 33m
(1) Podmienky vzniku nároku na aktivačný príspevok z dohôd o vykonávaní menších obecných služieb uzatvorených do 31. decembra 2012 písomnou formou s občanom v hmotnej núdzi alebo fyzickou osobou, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, sa považujú za splnené do 31. januára 2013; do tohto času sa na účely rozhodovania o dávke a príspevkoch považujú podmienky uvedené v § 12 ods. 13 za splnené, vrátane počtu hodín uvedených v § 12 ods. 4 písm. c), ak sa občan v hmotnej núdzi alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, zúčastňujú na vykonávaní menších obecných služieb.
(2) Nárok na vznik aktivačného príspevku z dohôd o vykonávaní menších obecných služieb uzatvorených s neplnoletým občanom v hmotnej núdzi alebo neplnoletou fyzickou osobou, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ktoré uzatvorili obce do 31. decembra 2012, zaniká 1. januára 2013.
§ 34 
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1. zákon č. 300/1999 Z. z. o príspevku na bývanie,
2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 92/2001 Z. z., ktorým sa upravuje koeficient zaťaženosti príjmu spoločne posudzovaných osôb výdavkami spojenými s bývaním a sumy minimálnych výdavkov na bývanie fyzickej osoby alebo fyzických osôb.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
1)§ 25 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov.
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2002 Z. z.
3)§ 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
5)§ 56 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších pred­pisov.
6a)§ 62 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6b)§ 63 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
6c)§ 24§ 36 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 217/2010 Z. z.
9) Zákon č. 600/2003 Z. z. v znení zákona č. 532/2007 Z. z.
10)§ 3 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších pred­pisov.
13) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov.
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení neskorších pred­pisov.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 88/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakov gymnázií a stredných odborných škôl.
13a)§ 32 ods. 12 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13b)§ 43 ods. 8 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
13c)§ 46 ods. 5 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
13d)§ 43 ods. 9§ 46 ods. 10 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
13e)§ 51 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
13f)§ 32a a 33 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
13g)§ 12 ods. 4 až 6 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13i)§ 55 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších pred­pisov.
§ 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda.
§ 52 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov.
§ 52 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku.
§ 41 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
§ 50 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z. z.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. z. o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií v znení neskorších pred­pisov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 467/2001 Z. z. o úhrade nárokov členov volebných komisií pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
13j)§ 38 ods. 6§ 40 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
§ 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
13k)§ 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov.
13l)§ 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
13m)§ 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)§ 14 ods. 4§ 15 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2011 Z. z.
14a)§ 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14b)§ 16 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15a) Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
16) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
19) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov.
20) Zákon č. 236/1998 Z. z. o zaopatrovacom príspevku.
Zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a príspevkoch pestúnskej starostlivosti.
Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 643/2002 Z. z.
20a)§ 34 ods. 14 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
20aa)§ 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
20b) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21)§ 46 alebo § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
23)§ 52 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
23a) Zákon č. 280/2002 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
24)§ 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 573/2005 Z. z.
25) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších pred­pisov.
25a)§ 48b, § 49a, § 5152a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
26)§ 115 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších pred­pisov.
27)§ 251 až 351 Občianskeho súdneho poriadku. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
28) Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov.
30) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
32a) Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších pred­pisov.
32b) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších pred­pisov.
32c) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších pred­pisov.
33) Zákon č. 300/1999 Z. z. o príspevku na bývanie.

https://www.iz.sk/sk/projekty/kniznica/zakon-599-2003