qr kod na stranku

102/2020 Z.z. – nariadenie vlády o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

všetky novelizácie na slov-lexe

102/2020 Z. z.

Časová verzia pred­pisu účinná od 01.05.2023

102
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. apríla 2020
o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje na obdobie v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) a na ďalšie obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení krízovej situácie niektoré opatrenia v oblasti
a) sociálnych vecí a rodiny na úseku
1. štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, a to
1a. prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa,
1b. rodičovského príspevku,
1c. príspevku na starostlivosť o dieťa,
1d. príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí,
1e. príspevkov, ktorými štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa (ďalej len „príspevok na podporu náhradnej starostlivosť o dieťa“),
1f. kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti (ďalej len „kompenzačný príspevok baníkom“),
1g. príspevku na pohreb,
2. pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku,
3. náhradného výživného,
4. kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
b) sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti pri výkone lekárskej posudkovej činnosti.
Opatrenia na úseku štátnych sociálnych dávok
§ 1b
(1) Suma prídavku na dieťa podľa osobitného pred­pisu2) sa za september 2021 zvýši o 74,50 eura na nezaopatrené dieťa, ktoré do konca septembra 2021 je mladšie ako 18 rokov veku alebo v septembri 2021 dovŕši 18 rokov veku.
(2) Za oprávnenú osobu, ktorej sa poskytuje prídavok na dieťa, sa na účel zvýšenia sumy prídavku na dieťa podľa odseku 1 považuje osoba, ktorej v období od marca 2020 do septembra 2021 zanikol nárok na prídavok na dieťa z dôvodu smrti nezaopatreného dieťaťa, ktoré by do konca septembra 2021 bolo mladšie ako 18 rokov veku alebo v septembri 2021 by dovŕšilo 18 rokov veku.
(3) Nárok na zvýšenie prídavku na dieťa podľa odseku 1 nevzniká na nezaopatrené dieťa, na ktoré vznikol nárok na jednorazové zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi podľa § 11a.
§ 1c
(1) Suma opakovaného príspevku náhradnému rodičovi podľa osobitného pred­pisu3) sa za máj 2022 zvýši o 100 eur.
(2) Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi za mesiac máj 2022 v sume 100 eur má náhradný rodič, ktorému
a) nevznikol nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi z dôvodu ustanoveného osobitným pred­pisom,4)
b) je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia5) a súd koná o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča alebo do pestúnskej starostlivosti tejto fyzickej osoby.
(3) Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi, na ktorý náhradnému rodičovi vznikol nárok podľa odseku 2, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) poukáže na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo vyplatí v hotovosti na adresu, na ktoré poukazuje alebo vypláca
a) opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti, ktoré má náhradný rodič zverené do náhradnej starostlivosti, alebo
b) prídavok na dieťa, ktoré má náhradný rodič zverené do náhradnej starostlivosti, ak nemožno postupovať podľa písmena a).
(4) Konanie o nároku na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi podľa odseku 2 sa začína na podnet úradu. Písomné rozhodnutie o zvýšení opakovaného príspevku náhradnému rodičovi podľa odseku 1 a o priznaní opakovaného príspevku náhradnému rodičovi podľa odseku 2 sa nevyhotovuje.
§ 1d
Suma prídavku na dieťa podľa osobitného pred­pisu2) sa za máj 2022 zvýši o 74,12 eura.
§ 1e
Suma prídavku na dieťa podľa osobitného pred­pisu2) sa za október 2022 zvýši o 70 eur na nezaopatrené dieťa narodené od 1. júna 2022 do 31. októbra 2022.
§ 1f
Suma náhradného výživného podľa osobitného pred­pisu,6) na ktoré má nárok nezaopatrené dieťa, ktorému nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, sa za október 2022 zvýši o 100 eur.
Opatrenia na úseku pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku
§ 9
Nárok na aktivačný príspevok za člena domácnosti, ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy,11) zostáva v čase krízovej situácie zachovaný, a to aj vtedy, ak nebola splnená podmienka nároku na tento aktivačný príspevok z dôvodu, že člen domácnosti nedosahoval príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške ustanovenej osobitným pred­pisom;11) to neplatí, ak právny vzťah, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, bol skončený.
§ 10
Písomná dohoda, na základe ktorej vykonáva člen domácnosti činnosti podmieňujúce vznik nároku na aktivačný príspevok podľa osobitného pred­pisu12) alebo vznik nároku na dávku v hmotnej núdzi vo výške nezníženej podľa osobitného pred­pisu,12a) obsahuje v čase krízovej situácie aj záväzok organizátora tejto činnosti zabezpečiť
a) dodržiavanie všeobecných zásad prevencie a základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce podľa osobitného pred­pisu,13)
b) dodržiavanie platných rozhodnutí, opatrení a usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia krízovej situácie,
c) všetky ochranné pomôcky, ktorých používanie vyplýva z platných rozhodnutí, opatrení a usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia krízovej situácie.
§ 11a
(1) Suma pomoci v hmotnej núdzi16) sa jednorazovo zvyšuje o 333 eur na každé dieťa, ktoré
a) bolo členom domácnosti, ktorej vznikol nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi v období od marca 2020 do apríla 2021, a 
b) bolo členom domácnosti podľa písmena a) ako nezaopatrené dieťa aspoň jeden kalendárny mesiac.
(2) Zvýšenie sumy pomoci v hmotnej núdzi podľa odseku 1 patrí na každé dieťa len raz.
(3) Ak bolo dieťa členom viacerých domácností podľa odseku 1, zvýšenie sumy pomoci v hmotnej núdzi podľa odseku 1 patrí domácnosti, ktorej je členom. Ak nemožno určiť domácnosť podľa prvej vety, úrad určí osobitného príjemcu.
(4) Domácnosť, ktorej vznikol nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi v období od marca 2020 do apríla 2021 a ktorej nárok na pomoc v hmotnej núdzi zanikol, sa na účely zvýšenia sumy pomoci v hmotnej núdzi podľa odseku 1 považuje za domácnosť, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
(5) Konanie o zvýšení sumy pomoci v hmotnej núdzi podľa odseku 1 sa začína na podnet úradu.
§ 11b
Suma pomoci v hmotnej núdzi16) sa za máj 2022 zvýši o 100 eur.
§ 11ba
Suma pomoci v hmotnej núdzi16) sa za október 2022 zvýši o 100 eur. Zvýšenie sumy pomoci v hmotnej núdzi16) podľa prvej vety nepatrí domácnosti, ktorej vznikol nárok na zvýšenie sumy pomoci v hmotnej núdzi16) podľa § 11b.
§ 11c
Za príjem sa na účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi nepovažuje
a) zvýšenie sumy opakovaného príspevku náhradnému rodičovi podľa § 1c ods. 1,
b) opakovaný príspevok náhradnému rodičovi podľa § 1c ods. 2,
c) zvýšenie sumy peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 17a,
d) zvýšenie sumy náhradného výživného podľa § 1f,
e) suma zvýšenia
1. dôchodkovej dávky v roku 2023 okrem sumy zvýšenia starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo po priznaní predčasného starobného dôchodku,
2. dávky výsluhového zabezpečenia v roku 2023,
3. sociálneho dôchodku, ktorý bol priznaný z dôvodu invalidity, v roku 2023,
4. úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty v roku 2023,
5. rodičovského príspevku v roku 2023.
Opatrenia na úseku kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
§ 13
V čase krízovej situácie sa vykonáva sociálna posudková činnosť za účasti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím18) len v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom rozsahu.
§ 14
(1) Za príjem sa na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „peňažný príspevok na kompenzáciu“) nepovažuje
a) zvýšenie sumy opakovaného príspevku náhradnému rodičovi podľa § 1c ods. 1,
b) opakovaný príspevok náhradnému rodičovi podľa § 1c ods. 2,
c) zvýšenie sumy pomoci v hmotnej núdzi podľa § 11b11ba,
d) zvýšenie sumy peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 17a,
e) zvýšenie sumy náhradného výživného podľa § 1f.
(2) Na účely poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie sa podmienka príjmu fyzickej osoby, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, zo zamestnania najviac vo výške dvojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu považuje za príslušný kalendárny mesiac za splnenú, ak dôvodom nesplnenia tejto podmienky je príjem zo zamestnania, na ktorý tejto fyzickej osobe vznikol nárok na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa uzavretej medzi príslušným vyšším odborovým orgánom alebo príslušnými vyššími odborovými orgánmi, vládou poverenými zástupcami a reprezentatívnymi zástupcami zamest­návateľov pre zamest­návateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa osobitného pred­pisu,19) do 31. decembra 2022.
(3) Overenie podpisu na vyhlásení o majetku na účel poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu príslušným orgánom podľa osobitného pred­pisu20) sa v čase krízovej situácie nevyžaduje.
§ 15
(1) Podmienka využívania prepravy na pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity na účel poskytovania peňažného príspevku na prepravu podľa osobitného pred­pisu21) sa v čase krízovej situácie považuje za splnenú aj vtedy, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím využíva služby osoby, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy vecí a tovaru.
(2) Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nepredloží doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu podľa osobitného pred­pisu,22) peňažný príspevok na prepravu sa poskytne vo výške 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
(3) Písomné rozhodnutie o zmene výšky peňažného príspevku na prepravu podľa odseku 2 sa nevyhotovuje.
§ 16
(1) Ak v čase krízovej situácie nebola poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na opatrovanie, na ktorej opatrovanie bol fyzickej osobe, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, priznaný
a) peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,23) tejto fyzickej osobe patrí peňažný príspevok na opatrovanie ustanovený osobitným pred­pisom pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,24)
b) peňažný príspevok na opatrovanie najmenej dvoch fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,25) alebo peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, a súčasne na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa ambulantná forma sociálnej služby neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne,26) tejto fyzickej osobe patrí peňažný príspevok na opatrovanie ustanovený osobitným pred­pisom pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.27)
(2) Peňažný príspevok na opatrovanie podľa odseku 1 sa poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, ak podmienky nároku podľa odseku 1 boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.
(3) Písomné rozhodnutie o zmene výšky peňažného príspevku na opatrovanie podľa odsekov 1 a 2 sa nevyhotovuje.
§ 17a
Suma peňažného príspevku na opatrovanie38) sa za máj 2022 zvýši o 100 eur. Písomné rozhodnutie o zvýšení sumy peňažného príspevku na opatrovanie sa nevyhotovuje.
§ 17b
(1) Suma peňažného príspevku na kompenzáciu sa za november 2022 zvýši o 100 eur, ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím38a) nie je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a ak ide o 
a) peňažný príspevok na prepravu,
b) peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie,
c) peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
d) peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla alebo
e) peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.
(2) Ak má fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nárok na viac peňažných príspevkov na kompenzáciu uvedených v odseku 1, suma podľa odseku 1 sa zvýši len pre jeden peňažný príspevok na kompenzáciu.
(3) Zvýšenie peňažného príspevku na prepravu podľa odseku 1 písm. a) sa poskytne bez potreby preukázania výdavkov na prepravu podľa osobitného pred­pisu.38b)
(4) Písomné rozhodnutie o zvýšení sumy peňažného príspevku na kompenzáciu podľa odseku 1 sa nevyhotovuje.
Spoločné ustanovenia k opatreniam na úseku štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku, náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
§ 21
V čase krízovej situácie môže úrad po dohode s osobitným príjemcom prerušiť výkon osobitného príjemcu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa, osobitného príjemcu rodičovského príspevku, osobitného príjemcu príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí, osobitného príjemcu pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príjemcu peňažného príspevku na kompenzáciu určených podľa osobitných pred­pisov,42) ak v dôsledku krízovej situácie osobitný príjemca nemôže vykonávať svoje povinnosti. Písomné rozhodnutie o prerušení výkonu osobitného príjemcu sa nevyhotovuje.
§ 22
V čase krízovej situácie možno podanie vo veci štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitných pred­pisov43) doručiť v elektronickej podobe bez kvalifikovaného elektronického podpisu; doplnenie podania v listinnej podobe sa nevyžaduje.
Opatrenia pri výkone lekárskej posudkovej činnosti
§ 24
V čase krízovej situácie sa posúdenie zdravotného stavu fyzickej osoby pri výkone lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného pred­pisu44) vykoná bez prítomnosti posudzovanej fyzickej osoby, ak posudkový lekár neurčí inak.
§ 25
Pri posudzovaní dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa na účel posúdenia nároku na prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa môže posudkový lekár v čase krízovej situácie vychádzať aj z odborného lekárskeho nálezu lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.46)
§ 26 
Prechodné ustanovenia
(1) Fyzickej osobe, ktorej zanikol nárok na prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí a na príspevok na pohreb z dôvodu uplynutia lehoty na uplatnenie nároku podľa osobitného pred­pisu39) v období od vyhlásenia krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády, nárok na túto dávku vzniká, ak si nárok uplatní do 31. mája 2023 a spĺňa ostatné podmienky nároku na túto dávku.
(2) Nárok na peňažný príspevok na prepravu podľa § 15 ods. 2 vzniká aj za obdobie od vyhlásenia krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády, a to za daný kalendárny mesiac vo výške 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným pred­pisom.
(3) Nárok na peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 16 vzniká aj za obdobie od vyhlásenia krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády, a to v sume rozdielu medzi peňažným príspevkom na opatrovanie podľa § 16 a peňažným príspevkom na opatrovanie, ktorý patril fyzickej osobe pred účinnosťou tohto nariadenia vlády.
(4) Fyzickej osobe, ktorej v období od vyhlásenia krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády
a) zanikol nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu z dôvodu uplynutia lehoty na splnenie podmienky podstatnej pre nárok podľa § 17 písm. b), vzniká nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu, a to aj za obdobie pred účinnosťou tohto nariadenia vlády, v ktorom boli splnené ostatné podmienky nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, ak si tento nárok uplatní do 31. mája 2023,
b) vznikla povinnosť vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu z dôvodu uplynutia lehoty na splnenie podmienky podstatnej pre nárok podľa § 17 písm. b), táto povinnosť zaniká, ak splní podmienku nároku, ktorú nesplnila v lehote podľa § 17 písm. b), do 31. mája 2023.
(5) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad odpustí zmeškanie lehoty podľa § 17 písm. a), c) a g) a § 18 ods. 2, ktorá uplynula v čase krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády, ak bol zmeškaný úkon vykonaný do 31. mája 2023.
(6) Neplnenie lehoty podľa § 17 písm. d) až f), ktorá uplynula v čase krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády, sa nepovažuje za jej zmeškanie.
§ 26a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. októbra 2020
Oprávnenej osobe, ktorej vznikol nárok na rodičovský príspevok podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. októbra 2020, nárok na tento rodičovský príspevok zaniká 15. októbra 2020.
§ 26b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2020
Oprávnenej osobe, ktorej zanikol nárok na rodičovský príspevok podľa § 26a a ktorá spĺňa podmienky nároku na rodičovský príspevok podľa § 1a, nárok na rodičovský príspevok vzniká od 1. novembra 2020.
§ 26c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Oprávnenej osobe, ktorej vznikol nárok na rodičovský príspevok podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. decembra 2021, nárok na tento rodičovský príspevok zaniká 1. januára 2022.
§ 26d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. mája 2022
Prehodnotenie príjmu pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu podľa osobitného pred­pisu47) za rok 2021 sa vykoná v septembri 2022. Takto zistený príjem platí do konca júna 2023. Na účel poskytovania opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu sa do uplatnenia prehodnoteného príjmu podľa prvej vety uplatňuje príjem platný na základe posledného prehodnotenia alebo zisťovania. Prehodnotenie príjmu pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu podľa osobitného pred­pisu47) za rok 2019 a 2020 sa nevykoná.
§ 26e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1) Fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a ktorej v období od augusta 2022 do účinnosti tohto nariadenia vlády zanikol nárok na peňažný príspevok na opatrovanie z dôvodu, že nesplnila podmienku príjmu zo zamestnania najviac vo výške dvojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, pretože jej za príslušný kalendárny mesiac vznikol nárok na príjem zo zamestnania na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa uzavretej medzi príslušným vyšším odborovým orgánom alebo príslušnými vyššími odborovými orgánmi a zamest­návateľom, ktorým je štát,48) alebo na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa uzavretej medzi príslušným vyšším odborovým orgánom alebo príslušnými vyššími odborovými orgánmi, vládou poverenými zástupcami a reprezentatívnymi zástupcami zamest­návateľov pre zamest­návateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa osobitného pred­pisu,19) vzniká nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu odo dňa účinnosti tohto nariadenia vlády; na novú žiadosť tejto fyzickej osoby o peňažný príspevok na opatrovanie, o ktorej sa do účinnosti tohto nariadenia vlády nerozhodlo, sa neprihliada.
(2) Odsek 1 sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorej zanikol nárok na peňažný príspevok na opatrovanie v období a z dôvodu uvedených v odseku 1 a ktorej bol na základe novej žiadosti priznaný peňažný príspevok na opatrovanie v období od 1. septembra 2022 do dňa účinnosti tohto nariadenia vlády.
(3) Peňažný príspevok na opatrovanie, na ktorý vznikol nárok podľa odseku 1, sa za kalendárny mesiac, v ktorom nadobudlo toto nariadenie vlády účinnosť, zvýši o sumu zodpovedajúcu peňažnému príspevku na opatrovanie, ktorý by fyzickej osobe patril odo dňa zániku nároku na príspevok na opatrovanie do dňa účinnosti tohto nariadenia vlády, ak by k zániku nároku na príspevok na opatrovanie nedošlo z dôvodu uvedeného v odseku 1. 
(4) Peňažný príspevok na opatrovanie priznaný fyzickej osobe uvedenej v odseku 2, sa za kalendárny mesiac, v ktorom nadobudlo toto nariadenie vlády účinnosť, zvýši o sumu zodpovedajúcu peňažnému príspevku na opatrovanie, ktorý by fyzickej osobe patril odo dňa zániku nároku na príspevok na opatrovanie do dňa pred­chádzajúceho dňu, od ktorého bol peňažný príspevok na opatrovanie na základe novej žiadosti priznaný, ak by k zániku nároku na príspevok na opatrovanie nedošlo z dôvodu uvedeného v odseku 1. 
(5) Konanie o peňažnom príspevku na opatrovanie podľa odseku 1 a o zvýšení sumy peňažného príspevku na opatrovanie podľa odseku 4 sa začína na podnet príslušného orgánu. Písomné rozhodnutie o zvýšení peňažného príspevku na opatrovanie podľa odseku 4 sa nevyhotovuje.
§ 27
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Igor Matovič v. r.
2)§ 8 ods. 1 prvá veta a ods. 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších pred­pisov.
3)§ 6 ods. 46 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších pred­pisov.
4)§ 6 ods. 3 zákona č. 627/2005 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
5)§ 360365 Civilného mimosporového poriadku.
6)§ 4 písm. b) zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení zákona č. 489/2021 Z. z.
11)§ 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12a)§ 10 ods. 3 až 13 zákona č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
13) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov.
16)§ 15 zákona č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
18)§ 13 ods. 5 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)§ 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 416/2013 Z. z.
20)§ 18 ods. 18 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
21)§ 36 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z.
23)§ 40 ods. 8 písm. c) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
24)§ 40 ods. 8 písm. a) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
25)§ 40 ods. 8 písm. d) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
26)§ 40 ods. 8 písm. e) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
27)§ 40 ods. 8 písm. b) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
28)§ 40 ods. 10 písm. a) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
29)§ 40 ods. 10 písm. d) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
30)§ 40 ods. 10 písm. e) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
31)§ 40 ods. 10 písm. b) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
38)§ 40 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
38a)§ 18 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
38b)§ 36 ods. 45 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z.
39)§ 10 zákona č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb.
§ 15 ods. 1 zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
§ 7 zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov.
§ 6 ods. 1 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 10 zákona č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov.
43) Napríklad § 5 zákona č. 238/1998 Z. z. v znení neskorších pred­pisov, § 9§ 14 ods. 1 písm. b)ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších pred­pisov, § 14 ods. 2§ 15 zákona č. 627/2005 Z. z. v znení neskorších pred­pisov, § 8 ods. 4, § 11 ods. 2§ 12 ods. 1 zákona č. 201/2008 Z. z. v znení neskorších pred­pisov, § 5557 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších pred­pisov, § 9 ods. 13§ 10 ods. 1 zákona č. 561/2008 Z. z. v znení neskorších pred­pisov, § 5 ods. 4, § 8 ods. 1§ 9 zákona č. 571/2009 Z. z. v znení neskorších pred­pisov, § 8 ods. 1 zákona č. 383/2013 Z. z. v znení zákona č. 310/2021 Z. z., § 19 ods. 1§ 28 zákona č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších pred­pisov, § 5 ods. 2 zákona č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
44)§ 11 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
47)§ 18 ods. 8 druhá veta zákona č. 447/2008 Z. z.
48)§ 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. v znení neskorších pred­pisov.

https://www.iz.sk/sk/projekty/kniznica/zakon-102-2020