qr kod na stranku

462/2003 Z.z. – zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

všetky novelizácie na slov-lexe

Časová verzia pred­pisu účinná od 01.01.2023

462
ZÁKON
z 30. októbra 2003
o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1 
Predmet zákona
Tento zákon upravuje podmienky nároku a poskytovanie náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca (ďalej len „náhrada príjmu“).
§ 2 
Zamestnanec
(1) Zamestnanec podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je zamestnancom na účely nemocenského poistenia podľa osobitného pred­pisu.1)
(2) Zamestnancom podľa tohto zákona nie je fyzická osoba vo výkone väzby a fyzická osoba vo výkone trestu odňatia slobody.
§ 3 
Zamest­návateľ
(1) Zamest­návateľ je zamest­návateľ podľa osobitného pred­pisu.2)
(2) Zamest­návateľom podľa tohto zákona nie je pre fyzickú osobu uvedenú v § 2 ods. 2 ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody.
Podmienky nároku na náhradu príjmu
§ 4
Nárok na náhradu príjmu má zamestnanec, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný za dočasne práceneschopného na výkon činnosti zamestnanca alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia4) (ďalej len „dočasná pracovná neschopnosť“) a nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa osobitného pred­pisu5) okrem príjmu, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu než za vykonanú prácu, za obdobie, v ktorom nevykonáva činnosť zamestnanca z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 5
(1) Nárok na náhradu príjmu nemá zamestnanec
a) ak počas obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti má nárok na
1. nemocenské podľa osobitného pred­pisu,6)
2. materské podľa osobitného pred­pisu7) alebo
3. rodičovský príspevok podľa osobitného pred­pisu;8) to neplatí, ak zamestnanec počas poberania rodičovského príspevku súčasne vykonáva činnosť zamestnanca,
b) ak sa stal dočasne práceneschopným v dôsledku úmyselného trestného činu, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody,
c) ak porušil liečebný režim určený lekárom,10) odo dňa porušenia liečebného režimu,
d) ak sa nezdržiava na mieste určenom počas dočasnej pracovnej neschopnosti bez súhlasu lekára, odo dňa zistenia tejto skutočnosti,
e) ak pre dočasnú pracovnú neschopnosť nevykonáva funkciu sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky a patria mu náhrady na úrovni platu vrátane ostatných náležitostí podľa osobitného pred­pisu.11)
§ 6 
Zánik nároku na náhradu príjmu
Nárok na náhradu príjmu zaniká zamestnankyni, ktorá je v období šiestich týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom dočasne práceneschopná a vznikol jej nárok na materské podľa osobitného pred­pisu.7)
§ 7 
Poskytovanie náhrady príjmu
(1) Náhradu príjmu poskytuje zamest­návateľ.
(2) Náhrada príjmu sa poskytuje za kalendárne dni od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.
§ 8 
Výška náhrady príjmu
(1) Výška náhrady príjmu je v období
a) od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca a 
b) od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu.
(2) V kolektívnej zmluve uzatvorenej podľa osobitného pred­pisu14) možno dohodnúť dennú výšku náhrady príjmu vo vyššej percentuálnej sadzbe, najviac vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu.
(3) Zamestnanec má nárok na náhradu príjmu vo výške polovice náhrady príjmu podľa odseku 1 od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ak sa stal dočasne práceneschopným v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.
(4) Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti trvalo najmenej 90 dní, je rozhodujúce obdobie podľa osobitného pred­pisu.15) Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti trvalo menej ako 90 dní, je obdobie od vzniku nemocenského poistenia, okrem vzniku nemocenského poistenia z dôvodu zániku prerušenia nemocenského poistenia, do dňa pred­chádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť.
(5) Denný vymeriavací základ zamestnanca je posúčtu vymeriavacích základov na platenie poistného na nemocenské poistenie dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.
(6) Denný vymeriavací základ zamestnanca, ktorý v rozhodujúcom období určenom podľa odseku 4 nemá vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, je denný vymeriavací základ, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť.
(7) Denný vymeriavací základ určený podľa odsekov 5 a 6 nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací základ určený z 2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu16) platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky pred­chádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie náhrady príjmu.
(8) Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol.
Spoločné ustanovenia
§ 9
(1) Nárok na náhradu príjmu sa uplatňuje u zamest­návateľa pred­ložením potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti; ak bola dočasná pracovná neschopnosť zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe, za uplatnenie nároku na náhradu príjmu sa považuje oznámenie Sociálnej poisťovne o vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca zamest­návateľovi.
(2) Zamestnanec je pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá nebola zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe, povinný preukázať zamest­návateľovi skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie, výšku a zánik nároku na náhradu príjmu.
(3) Zamestnanec je povinný v období, v ktorom má nárok na náhradu príjmu, dodržiavať liečebný režim určený lekárom.10)
(4) Zamest­návateľ má právo vykonať kontrolu, či sa dočasne práceneschopný zamestnanec zdržiava na mieste určenom počas dočasnej pracovnej neschopnosti. Zamest­návateľ má právo vykonať kontrolu podľa prvej vety v obydlí zamestnanca s jeho súhlasom alebo na mieste, kde je pred­poklad, že sa dočasne zdržiava.
§ 10
(1) Náhrada príjmu sa vypláca vo výplatných termínoch, ktoré sú určené na výplatu mzdy, platu, odmeny za prácu alebo služobného príjmu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si zamestnanec uplatnil nárok na náhradu príjmu.
(2) Suma náhrady príjmu sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.
§ 11
Nárok na náhradu príjmu sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý patrí.
§ 12
Spory vo veciach upravených týmto zákonom rozhodujú súdy.
§ 13 
Prechodné ustanovenie
Nároky vyplývajúce z dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktoré vznikli pred 1. januárom 2004, sa posudzujú podľa pred­pisov účinných do 31. decembra 2003.
§ 13a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1) Ak fyzická osoba je zamestnanec k 31. decembru 2010 a toto právne postavenie trvá aj po tomto dni, je zamestnanec aj podľa zákona účinného od 1. januára 2011.
(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zamest­návateľ zamestnanca uvedeného v odseku 1, je zamest­návateľ aj podľa zákona účinného od 1. januára 2011.
§ 13b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013
Ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla pred 1. januárom 2013, suma náhrady príjmu sa určí aj po 31. decembri 2012 podľa zákona účinného do 31. decembra 2012.
§ 13ba
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného
v súvislosti s ochorením COVID-19
V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia4) uplatňuje u zamest­návateľa oznámením vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.
§ 13c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2022
Ak fyzickej osobe uvedenej v § 2 ods. 1 písm. b) v znení účinnom do 28. februára 2022 vznikol nárok na náhradu príjmu do 28. februára 2022 a obdobie prvých desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti trvá aj po tomto dni, nárok na náhradu príjmu zostáva zachovaný a denný vymeriavací základ na určenie sumy tejto náhrady príjmu sa aj po 28. februári 2022 určuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 28. februára 2022.
Čl. II
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z. a zákona č. 426/2003 Z. z. sa mení takto:
1. § 80 vrátane nadpisu znie:
„§ 80 
Platové pomery sudcov pri chorobe alebo pri úraze
V čase, keď sudca nevykonáva svoju funkciu pre chorobu alebo pre úraz, patrí mu, ak tento zákon neustanovuje inak, k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytovanej podľa osobitného pred­pisu20) (ďalej len „náhrada príjmu") príplatok k náhrade príjmu a k nemocenskému poskytovanému podľa osobitného pred­pisu20a) príplatok k nemocenskému.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20 a 20a znejú:
„20) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20a) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.“.
2. § 93 vrátane nadpisu znie:
„§ 93 
Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému
(1) Ak je sudca uznaný pre chorobu alebo úraz za dočasne neschopného na výkon funkcie a vznikol mu nárok na náhradu príjmu20) alebo nárok na nemocenské podľa osobitného pred­pisu,20a) patrí mu príplatok k náhrade príjmu alebo príplatok k nemocenskému vo výške rozdielu medzi funkčným platom po odpočítaní pred­davku na daň z príjmov zo závislej činnosti, poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a poskytnutou náhradou príjmu alebo poskytnutým nemocenským.
(2) Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému sudcovi nepatrí, ak dočasná neschopnosť sudcu na výkon jeho funkcie vznikla pre úraz pri výkone funkcie alebo pre chorobu z povolania.“.
3. Nadpis nad § 96 znie:
„Konanie o príplatku k náhrade príjmu, o príplatku k nemocenskému, o príplatku k materskému a o príplatku k dôchodku sudcu“.
4. § 96 znie:
„§ 96
Úhrn príplatku k náhrade príjmu a náhrady príjmu, úhrn príplatku k nemocenskému a nemocenského a úhrn príplatku k materskému a materského nesmú presiahnuť výšku funkčného platu po odpočítaní pred­davku na daň z príjmov fyzických osôb, poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti, ak je sudca platiteľ poistného na poistenie v nezamestnanosti.“.
5. V § 99 1 znie:
„(1) Príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému a príplatok k materskému sa vypláca pozadu za príslušný kalendárny mesiac spolu s platom.“.
Čl. III
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z. sa mení takto:
1. V § 130 2 vrátane poznámok pod čiarou znie:
„(2) Prokurátor počas dočasnej neschopnosti vykonávať funkciu prokurátora pre chorobu alebo úraz má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného zákona49) (ďalej len „náhrada príjmu“), nárok na nemocenské podľa osobitného zákona49a), nárok na príplatok k náhrade príjmu a nárok na príplatok k nemocenskému (§ 131).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 49 a 49a znejú:
„49) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
49a) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.“.
2. § 131 vrátane nadpisu znie:
„§ 131 
Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému
(1) Ak je prokurátor uznaný za dočasne neschopného na výkon funkcie pre chorobu alebo úraz a vznikol mu nárok na náhradu príjmu49) alebo nárok na nemocenské podľa osobitného zákona,49a) patrí mu príplatok k náhrade príjmu alebo príplatok k nemocenskému vo výške rozdielu medzi poskytnutou náhradou príjmu alebo poskytnutým nemocenským a funkčným platom po odpočítaní
a) poistného na zdravotné poistenie,41)
b) poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie a poistného na invalidné poistenie,49a)
c) pred­davku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.43)
(2) Úhrn príplatku k náhrade príjmu a poskytnutej náhrady príjmu a úhrn príplatku k nemocenskému a poskytnutého nemocenského nesmú presiahnuť výšku funkčného platu prokurátora po odpočítaní poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a pred­davku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.
(3) Prokurátorovi nepatrí príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému podľa odseku 1, ak dočasná neschopnosť na výkon funkcie pre chorobu alebo úraz vznikla v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania (§ 166).“.
3. § 132 vrátane nadpisu znie:
„§ 132 
Príplatok k ošetrovnému
(1) Ak prokurátorovi vznikne nárok na ošetrovné podľa osobitného zákona,49a) patrí mu príplatok k ošetrovnému vo výške 55 % z jeho naposledy určeného funkčného platu.
(2) Úhrn príplatku k ošetrovnému a poskytnutého ošetrovného nesmie presiahnuť výšku funkčného platu prokurátora po odpočítaní poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a pred­davku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.“.
4. § 133 vrátane nadpisu znie:
„§ 133 
Príplatok k materskému
(1) Ak prokurátorovi vznikne nárok na materské podľa osobitného zákona,49a) patrí mu príplatok k materskému vo výške 55 % z jeho naposledy určeného funkčného platu.
(2) Úhrn príplatku k materskému a poskytnutého materského nesmie presiahnuť výšku funkčného platu prokurátora po odpočítaní poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a pred­davku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.“.
5. V § 138 ods. 1 sa slová „nárok na nemocenské, na podporu pri ošetrovaní člena rodiny alebo peňažnú pomoc v materstve“ nahrádzajú slovami „nárok na náhradu príjmu, na nemocenské, na ošetrovné alebo na materské“.
6. V § 139 1 znie:
„(1) Nárok na príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k ošetrovnému, príplatok k materskému a príplatok k dôchodku (ďalej len „príplatok") vzniká dňom splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom.“.
7. V § 140 1 znie:
„(1) Služobný úrad rozhoduje
a) o príplatku k náhrade príjmu,
b) o príplatku k nemocenskému,
c) o príplatku k ošetrovnému,
d) o príplatku k materskému.“.
8. V § 141 1 znie:
„(1) Príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k ošetrovnému a príplatok k materskému sa vypláca pozadu za príslušný kalendárny mesiac spolu s platom.“.
Čl. IV
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z. a zákona č. 451/2003 Z. z. sa mení takto:
1. V § 34 ods. 4 písm. d) sa za slovo „nárok“ vkladajú slová „na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti podľa osobitného pred­pisu16a) (ďalej len „náhrada príjmu“) a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2. § 163 vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu 28 znie:
„§ 163 
Príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému a príplatok k ošetrovnému
(1) Ak je príslušník uznaný pre chorobu alebo úraz za dočasne neschopného na vykonávanie štátnej služby a vznikol mu nárok na náhradu príjmu16a) alebo nárok na nemocenské podľa osobitného pred­pisu,28) patrí mu príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému v sume rozdielu medzi služobným platom po odpočítaní pred­davku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov, poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie, v prípravnej štátnej službe a v dočasnej štátnej službe aj poistného na poistenie v nezamestnanosti a poskytnutou náhradou príjmu alebo poskytnutým nemocenským. Celkové obdobie poskytovania príplatku k náhrade príjmu a príplatku k nemocenskému pri tej istej dočasnej neschopnosti na vykonávanie štátnej služby alebo pri viacerých dočasných neschopnostiach na vykonávanie štátnej služby, ktoré vznikli v jednom kalendárnom roku, je najviac 30 dní.
(2) Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému príslušníkovi nepatrí, ak dočasná neschopnosť na vykonávanie štátnej služby vznikla v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania.
(3) Ak štátnemu zamestnancovi vznikne nárok na ošetrovné podľa osobitného pred­pisu,28) patrí mu príplatok k ošetrovnému v sume rozdielu medzi služobným platom po odpočítaní pred­davku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov, poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie, v prípravnej štátnej službe a v dočasnej štátnej službe aj poistného na poistenie v nezamestnanosti a poskytnutým ošetrovným. Celkové obdobie poskytovania príplatku k ošetrovnému pri viacerých ošetrovaniach, ktoré vznikli v jednom kalendárnom roku, je najviac 30 dní.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
„28) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.“.
3. § 164 vrátane nadpisu znie:
„§ 164 
Príplatok k materskému
Ak príslušníkovi vznikne nárok na materské podľa osobitného pred­pisu,28) patrí mu príplatok k materskému v sume rozdielu medzi služobným platom po odpočítaní pred­davku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov, poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie, v prípravnej štátnej službe a v dočasnej štátnej službe aj poistného na poistenie v nezamestnanosti a poskytnutým materským.“.
4. § 167 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Spoločné ustanovenia o príplatku k náhrade príjmu, o príplatku k nemocenskému, o príplatku k ošetrovnému, o príplatku k materskému a o príplatku za štátnu službu k dôchodku
§ 167
Služobným platom na účely § 163 a 164 je služobný plat, ktorý by príslušníkovi patril, ak by mu nevznikol nárok na náhradu príjmu, nárok na nemocenské, nárok na ošetrovné alebo nárok na materské.“.
5. V § 168 1 znie:
„(1) Nárok na príplatok k náhrade príjmu, nárok na príplatok k nemocenskému, nárok na príplatok k materskému, nárok na príplatok k ošetrovnému a nárok na príplatok za štátnu službu k dôchodku (ďalej len „príplatok“) vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom na vznik nároku na príplatok.“.
6. V § 169 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k materskému a príplatok k ošetrovnému vypláca služobný úrad pozadu za príslušný kalendárny mesiac spolu so služobným platom.
(2) Suma príplatku k náhrade príjmu, suma príplatku k nemocenskému, suma príplatku k materskému a suma príplatku k ošetrovnému sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny nahor.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
1)§ 4 ods. 1§ 4b zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších pred­pisov.
2)§ 7 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.
4)§ 2 ods. 1 písm. m)n)§ 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)§ 138 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
7) Zákon č. 461/2003 Z. z.
8) Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších pred­pisov.
10) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov.
11)§ 25 ods. 2 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14) Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších pred­pisov.
15)§ 54 ods. 1, 2, 9 a 10 zákona č. 461/2003 Z. Z. o nemocenskom poistení v znení zákona č. 543/2010 Z. z.
16)§ 11 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 721/2004 Z. z.

https://www.iz.sk/sk/projekty/kniznica/zakon-462-2003