qr kod na stranku

Osobitný príspevok - legislatíva

Zmena legislatívy osobitného príspevku, aktuálny stav a história.

§ 16 417/2013 Z.z. – zákon o pomoci v hmotnej núdzi

Platnosť § 16 od 2024-01-01

Platnosť § 16 od 2023-04-01

§ 16 Osobitný príspevok

(1) Osobitný príspevok patrí za každého člena domácnosti,

a) ktorému vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a jeho dohodnutý príjem je najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy,

b) ktorý pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu

1. bol dlhodobo nezamestnaným občanom44) alebo

2. najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov

2a. nevykonával činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania, príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo na obdobný príjem v cudzine,

2b. neplnil povinnú školskú dochádzku,

2c. nepripravoval sa na budúce povolanie dennou formou štúdia,

2d. nepoberal nemocenské, materské alebo starobný dôchodok alebo

2e. nepoberal invalidný dôchodok, výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, ak dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, a 

c) ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej sa skončilo poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti so vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu podľa písmena a).

(2) Osobitný príspevok patrí počas trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu podľa odseku 1 písm. a) najviac 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov

a) vo výške 126,14 eura mesačne prvých 12 kalendárnych mesiacov,

b) vo výške 63,07 eura mesačne ďalších 6 kalendárnych mesiacov.

(3) Osobitný príspevok patrí aj vtedy, ak sa členovi domácnosti v období 18 kalendárnych mesiacov od vzniku nároku na osobitný príspevok podľa odseku 1 skončí pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah a opätovne vznikne pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah podľa odseku 1 písm. a). Osobitný príspevok podľa prvej vety patrí v rozsahu a vo výške, v ktorom by patril, ak by sa pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah neskončil.

(4) Osobitný príspevok nepatrí odo dňa

a) nasledujúceho po dni, v ktorom mala uplynúť výpovedná doba, ak sa pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah podľa odseku 1 písm. a) neskončil z dôvodu ochrannej doby podľa osobitných pred­pisov,44b)

b) od ktorého člen domácnosti prestane vykonávať prácu z dôvodu čerpania pracovného voľna bez náhrady mzdy alebo z dôvodu čerpania služobného voľna bez nároku na plat alebo služobný príjem, ktoré zamest­návateľ nie je povinný poskytnúť a o jeho poskytnutí rozhodne na základe žiadosti zamestnanca, alebo

c) jeho nástupu na výkon väzby, na výkon trestu odňatia slobody alebo na výkon detencie.

(5) Nárok na osobitný príspevok za člena domácnosti môže vzniknúť až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa právoplatného rozhodnutia o odňatí osobitného príspevku z dôvodu, že príjemca nesplnil povinnosť podľa a úrad zistil, že tento člen domácnosti neplnil podmienku podľa odseku 1 písm. a).

Platnosť § 16 od 2022-06-07

§ 16 Osobitný príspevok

(1) Osobitný príspevok patrí za každého člena domácnosti,

a) ktorému vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a jeho dohodnutý príjem je najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy,

b) ktorý pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu

1. bol dlhodobo nezamestnaným občanom alebo

2. najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov

2a. nevykonával činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania, príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti44a) alebo na obdobný príjem v cudzine,

2b. neplnil povinnú školskú dochádzku,

2c. nepripravoval sa na budúce povolanie dennou formou štúdia,

2d. nepoberal nemocenské, materské alebo starobný dôchodok alebo

2e. nepoberal invalidný dôchodok, výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, ak dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, a 

c) ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej sa skončilo poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti so vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu podľa písmena a).

(2) Osobitný príspevok patrí počas trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu podľa odseku 1 písm. a) najviac 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov

a) vo výške 126,14 eura mesačne prvých 12 kalendárnych mesiacov,

b) vo výške 63,07 eura mesačne ďalších 6 kalendárnych mesiacov.

(3) Osobitný príspevok patrí aj vtedy, ak sa členovi domácnosti v období 18 kalendárnych mesiacov od vzniku nároku na osobitný príspevok podľa odseku 1 skončí pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah a opätovne vznikne pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah podľa odseku 1 písm. a). Osobitný príspevok podľa prvej vety patrí v rozsahu a vo výške, v ktorom by patril, ak by sa pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah neskončil.

(4) Osobitný príspevok nepatrí odo dňa

a) nasledujúceho po dni, v ktorom mala uplynúť výpovedná doba, ak sa pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah podľa odseku 1 písm. a) neskončil z dôvodu ochrannej doby podľa osobitných pred­pisov,

b) od ktorého člen domácnosti prestane vykonávať prácu z dôvodu čerpania pracovného voľna bez náhrady mzdy alebo z dôvodu čerpania služobného voľna bez nároku na plat alebo služobný príjem, ktoré zamest­návateľ nie je povinný poskytnúť a o jeho poskytnutí rozhodne na základe žiadosti zamestnanca, alebo

c) jeho nástupu na výkon väzby, na výkon trestu odňatia slobody alebo na výkon detencie.

(5) Nárok na osobitný príspevok za člena domácnosti môže vzniknúť až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa právoplatného rozhodnutia o odňatí osobitného príspevku z dôvodu, že príjemca nesplnil povinnosť podľa § 28  ods. 2 písm. a) a úrad zistil, že tento člen domácnosti neplnil podmienku podľa odseku 1 písm. a).

Platnosť § 16 od 2022-03-30

§ 16 Osobitný príspevok

(1) Osobitný príspevok patrí za každého člena domácnosti,

a) ktorému vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a jeho dohodnutý príjem je najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy,

b) ktorý pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu

1. bol dlhodobo nezamestnaným občanom44) alebo

2. najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov

2a. nevykonával činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania, príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo na obdobný príjem v cudzine,

2b. neplnil povinnú školskú dochádzku,

2c. nepripravoval sa na budúce povolanie dennou formou štúdia,

2d. nepoberal nemocenské, materské alebo starobný dôchodok alebo

2e. nepoberal invalidný dôchodok, výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, ak dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, a 

c) ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej sa skončilo poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti so vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu podľa písmena a).

(2) Osobitný príspevok patrí počas trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu podľa odseku 1 písm. a) najviac 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov

a) vo výške 126,14 eura mesačne prvých 12 kalendárnych mesiacov,

b) vo výške 63,07 eura mesačne ďalších 6 kalendárnych mesiacov.

(3) Osobitný príspevok patrí aj vtedy, ak sa členovi domácnosti v období 18 kalendárnych mesiacov od vzniku nároku na osobitný príspevok podľa odseku 1 skončí pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah a opätovne vznikne pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah podľa odseku 1 písm. a). Osobitný príspevok podľa prvej vety patrí v rozsahu a vo výške, v ktorom by patril, ak by sa pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah neskončil.

(4) Osobitný príspevok nepatrí odo dňa

a) nasledujúceho po dni, v ktorom mala uplynúť výpovedná doba, ak sa pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah podľa odseku 1 písm. a) neskončil z dôvodu ochrannej doby podľa osobitných pred­pisov,44b)

b) od ktorého člen domácnosti prestane vykonávať prácu z dôvodu čerpania pracovného voľna bez náhrady mzdy alebo z dôvodu čerpania služobného voľna bez nároku na plat alebo služobný príjem, ktoré zamest­návateľ nie je povinný poskytnúť a o jeho poskytnutí rozhodne na základe žiadosti zamestnanca, alebo

c) jeho nástupu na výkon väzby, na výkon trestu odňatia slobody alebo na výkon detencie.

(5) Nárok na osobitný príspevok za člena domácnosti môže vzniknúť až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa právoplatného rozhodnutia o odňatí osobitného príspevku z dôvodu, že príjemca nesplnil povinnosť podľa a úrad zistil, že tento člen domácnosti neplnil podmienku podľa odseku 1 písm. a).

Platnosť § 16 od 2020-01-01

§ 16 Osobitný príspevok

(1) Osobitný príspevok patrí za každého člena domácnosti,

a) ktorému vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a jeho dohodnutý príjem je najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy,

b) ktorý pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu

1. bol dlhodobo nezamestnaným občanom alebo

2. najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov

2a. nevykonával činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania, príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti44a) alebo na obdobný príjem v cudzine,

2b. neplnil povinnú školskú dochádzku,

2c. nepripravoval sa na budúce povolanie dennou formou štúdia,

2d. nepoberal nemocenské, materské alebo starobný dôchodok alebo

2e. nepoberal invalidný dôchodok, výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, ak dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, a 

c) ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej sa skončilo poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti so vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu podľa písmena a).

(2) Osobitný príspevok patrí počas trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu podľa odseku 1 písm. a) najviac 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov

a) vo výške 126,14 eura mesačne prvých 12 kalendárnych mesiacov,

b) vo výške 63,07 eura mesačne ďalších 6 kalendárnych mesiacov.

(3) Osobitný príspevok patrí aj vtedy, ak sa členovi domácnosti v období 18 kalendárnych mesiacov od vzniku nároku na osobitný príspevok podľa odseku 1 skončí pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah a opätovne vznikne pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah podľa odseku 1 písm. a). Osobitný príspevok podľa prvej vety patrí v rozsahu a vo výške, v ktorom by patril, ak by sa pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah neskončil.

(4) Osobitný príspevok nepatrí odo dňa

a) nasledujúceho po dni, v ktorom mala uplynúť výpovedná doba, ak sa pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah podľa odseku 1 písm. a) neskončil z dôvodu ochrannej doby podľa osobitných pred­pisov,

b) od ktorého člen domácnosti prestane vykonávať prácu z dôvodu čerpania pracovného voľna bez náhrady mzdy alebo z dôvodu čerpania služobného voľna bez nároku na plat alebo služobný príjem, ktoré zamest­návateľ nie je povinný poskytnúť a o jeho poskytnutí rozhodne na základe žiadosti zamestnanca, alebo

c) jeho nástupu na výkon väzby, na výkon trestu odňatia slobody alebo na výkon detencie.

(5) Nárok na osobitný príspevok za člena domácnosti môže vzniknúť až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa právoplatného rozhodnutia o odňatí osobitného príspevku z dôvodu, že príjemca nesplnil povinnosť podľa § 28  ods. 2 písm. a) a úrad zistil, že tento člen domácnosti neplnil podmienku podľa odseku 1 písm. a).

Platnosť § 16 od 2019-09-01

§ 16 Osobitný príspevok

(1) Osobitný príspevok patrí za každého člena domácnosti,

a) ktorému vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a jeho dohodnutý príjem je najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy,

b) ktorý pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu

1. bol dlhodobo nezamestnaným občanom alebo

2. najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov

2a. nevykonával činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania, príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti44a) alebo na obdobný príjem v cudzine,

2b. neplnil povinnú školskú dochádzku,

2c. nepripravoval sa na budúce povolanie dennou formou štúdia,

2d. nepoberal nemocenské, materské alebo starobný dôchodok alebo

2e. nepoberal invalidný dôchodok, výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, ak dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, a 

c) ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej sa skončilo poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti so vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu podľa písmena a).

(2) Osobitný príspevok patrí počas trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu podľa odseku 1 písm. a) najviac 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov

a) vo výške 126,14 eura mesačne prvých 12 kalendárnych mesiacov,

b) vo výške 63,07 eura mesačne ďalších 6 kalendárnych mesiacov.

(3) Osobitný príspevok patrí aj vtedy, ak sa členovi domácnosti v období 18 kalendárnych mesiacov od vzniku nároku na osobitný príspevok podľa odseku 1 skončí pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah a opätovne vznikne pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah podľa odseku 1 písm. a). Osobitný príspevok podľa prvej vety patrí v rozsahu a vo výške, v ktorom by patril, ak by sa pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah neskončil.

(4) Osobitný príspevok nepatrí odo dňa

a) nasledujúceho po dni, v ktorom mala uplynúť výpovedná doba, ak sa pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah podľa odseku 1 písm. a) neskončil z dôvodu ochrannej doby podľa osobitných pred­pisov,

b) od ktorého člen domácnosti prestane vykonávať prácu z dôvodu čerpania pracovného voľna bez náhrady mzdy alebo z dôvodu čerpania služobného voľna bez nároku na plat alebo služobný príjem, ktoré zamest­návateľ nie je povinný poskytnúť a o jeho poskytnutí rozhodne na základe žiadosti zamestnanca, alebo

c) jeho nástupu na výkon väzby alebo na výkon trestu odňatia slobody.

(5) Nárok na osobitný príspevok za člena domácnosti môže vzniknúť až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa právoplatného rozhodnutia o odňatí osobitného príspevku z dôvodu, že príjemca nesplnil povinnosť podľa § 28  ods. 2 písm. a) a úrad zistil, že tento člen domácnosti neplnil podmienku podľa odseku 1 písm. a).

Platnosť § 16 od 2019-04-01

§ 16 Osobitný príspevok

(1) Osobitný príspevok patrí za každého člena domácnosti,

a) ktorému vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a jeho dohodnutý príjem je najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy,

b) ktorý pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu

1. bol dlhodobo nezamestnaným občanom44) alebo

2. najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov

2a. nevykonával činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania, príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo na obdobný príjem v cudzine,

2b. neplnil povinnú školskú dochádzku,

2c. nepripravoval sa na budúce povolanie dennou formou štúdia,

2d. nepoberal nemocenské, materské alebo starobný dôchodok alebo

2e. nepoberal invalidný dôchodok, výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, ak dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, a 

c) ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej sa skončilo poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti so vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu podľa písmena a).

(2) Osobitný príspevok patrí počas trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu podľa odseku 1 písm. a) najviac 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov

a) vo výške 126,14 eura mesačne prvých 12 kalendárnych mesiacov,

b) vo výške 63,07 eura mesačne ďalších 6 kalendárnych mesiacov.

(3) Osobitný príspevok patrí aj vtedy, ak sa členovi domácnosti v období 18 kalendárnych mesiacov od vzniku nároku na osobitný príspevok podľa odseku 1 skončí pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah a opätovne vznikne pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah podľa odseku 1 písm. a). Osobitný príspevok podľa prvej vety patrí v rozsahu a vo výške, v ktorom by patril, ak by sa pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah neskončil.

(4) Osobitný príspevok nepatrí odo dňa

a) nasledujúceho po dni, v ktorom mala uplynúť výpovedná doba, ak sa pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah podľa odseku 1 písm. a) neskončil z dôvodu ochrannej doby podľa osobitných pred­pisov,44b)

b) od ktorého člen domácnosti prestane vykonávať prácu z dôvodu čerpania pracovného voľna bez náhrady mzdy alebo z dôvodu čerpania služobného voľna bez nároku na plat alebo služobný príjem, ktoré zamest­návateľ nie je povinný poskytnúť a o jeho poskytnutí rozhodne na základe žiadosti zamestnanca, alebo

c) jeho nástupu na výkon väzby alebo na výkon trestu odňatia slobody.

(5) Nárok na osobitný príspevok za člena domácnosti môže vzniknúť až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa právoplatného rozhodnutia o odňatí osobitného príspevku z dôvodu, že príjemca nesplnil povinnosť podľa a úrad zistil, že tento člen domácnosti neplnil podmienku podľa odseku 1 písm. a).

Platnosť § 16 od 2015-01-01

§ 16 Osobitný príspevok

(1) Osobitný príspevok patrí fyzickej osobe,

a) ktorej vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a jej dohodnutý príjem je najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy,

b) ktorá pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu

1. bola dlhodobo nezamestnaným občanom alebo

2. najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov

2a. nevykonávala činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania, príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti44a) alebo na obdobný príjem v cudzine,

2b. neplnila povinnú školskú dochádzku,

2c. nepripravovala sa na budúce povolanie dennou formou štúdia,

2d. nepoberala nemocenské, materské alebo starobný dôchodok alebo

2e. nepoberala invalidný dôchodok, výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, ak dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, a 

c) ktorá je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej sa skončilo poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti so vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu podľa písmena a).

(2) Osobitný príspevok patrí fyzickej osobe počas trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu podľa odseku 1 písm. a) najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov

a) vo výške 126,14 eura mesačne prvých 6 kalendárnych mesiacov,

b) vo výške 63,07 eura mesačne ďalších 6 kalendárnych mesiacov.

(3) Osobitný príspevok patrí fyzickej osobe aj vtedy, ak v období 12 kalendárnych mesiacov od vzniku nároku na osobitný príspevok podľa odseku 1 skončí pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah a opätovne vznikne pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah podľa odseku 1 písm. a). Osobitný príspevok podľa prvej vety patrí v rozsahu a vo výške, v ktorom by patril, ak by pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah neskončil.

(4) Osobitný príspevok nepatrí fyzickej osobe odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom mala uplynúť výpovedná doba, ak pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah podľa odseku 1 písm. a) neskončil z dôvodu ochrannej doby podľa osobitných pred­pisov.

(5) Nárok na osobitný príspevok môže vzniknúť fyzickej osobe až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa právoplatného rozhodnutia o odňatí osobitného príspevku z dôvodu, že príjemca nesplnil povinnosť podľa § 28  ods. 2 písm. a) a úrad zistil, že príjemca neplnil podmienku podľa odseku 1 písm. a).

Platnosť § 16 od 2014-01-01

§ 16 Osobitný príspevok

(1) Osobitný príspevok vo výške 63,07 eura mesačne patrí najviac šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov fyzickej osobe,

a) ktorej vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah a jej dohodnutý príjem je najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy, najviac vo výške trojnásobku mesačnej minimálnej mzdy,

b) ktorá bola pred vznikom pracovného pomeru alebo pred vznikom obdobného pracovného vzťahu dlhodobo nezamestnaný občan a 

c) ktorá je členom domácnosti, ktorej sa prestane poskytovať pomoc v hmotnej núdzi.

(2) Nárok na osobitný príspevok môže fyzickej osobe vzniknúť až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa právoplatného rozhodnutia o odňatí osobitného príspevku z dôvodu, že príjemca nesplnil povinnosť podľa § 28  ods. 2 písm. a) a úrad zistil, že príjemca neplní podmienku podľa odseku 1 písm. a).


https://www.iz.sk/kalkulacka/osobitny-prispevok/legislativa
ikona Osobitný príspevok

Osobitný príspevok

Osobitný príspevok bola podpora pre ľudí, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní a zamestnali sa.. . .