qr kod na stranku

Rýchlokurz štatistík trhu práce

Prinášame prehľad štatistík používaných v oblasti trhu práce.

Celková populácia – P

Všetci ľudia v danom regióne a v danom veku.

Pracujúci – L

Podľa metodiky ILO pracujúce osoby zahrňujú tých, ktorí za posledné obdobie odpracovali nejaký čas a dostali nejakú formu odmeny (alebo neodpracovali kvôli krátkodobej prekážke: boli na dovolenke, krátkodobej PN, štrajku, ...). Regionálne rozdelenie môže byť podľa miesta pobytu osoby alebo podľa miesta pracoviska (ktoré je často chápané ako sídlo zamest­návateľa).

Pracujúce osoby zahrňujú zamestnaných, živnostníkov. Metodicky by mali zahrňovať aj dohodárov a nezamestnaných pracujúcich na aktivačných prácach.

Nezamestnaní – U

Podľa metodiky ILO sú to tí čo nepracujú a zároveň su schopní/ochotní nastúpiť do práce a zároveň si prácu hľadajú. Ekonomicky aktívni sú zamestnaní a nezamestnaní.

Neaktívni – I

Neaktívni sú tí čo ani nepracujú ani nie sú nezamestnaní. Neaktívni sú rôzne skupiny, kde pre trh práce sú dôležité najmä.

Študenti – S

Študentov môžme chápať ako tých neaktívnych, ktorí študujú alebo sa vzdelávajú. Najmä vo vekových skupinách do 25 rokov sa jedná o veľké percento celkovej populácie.

Dôchodcovia – D

Miery

Miera nezametnanosti

Unemployment rate, alebo miera nezamestnanosti je podiel nezamestnaných na ekonomicky aktívnych (zamestnaní a nezamestnaní). Ak je miera nezamestnanosti 33 %, znamená to že na jedného nezametnaného pripadajú dvaja zamestnaní. Neznamená to že, tretina ľudí je bez práce.

U / (L + U).

Podiel nezametnanosti

Unemployment ratio. Podiel nezamestnaných na celkovej populácii. Ak je 10 %, zanemná to že každý desiaty človek je nezamestnaní (a neznamená to že každý desiaty človek je bez práce).

U / P

NEET

NEET, not in employment, education or training, je podiel tých čo sa nevzdelávajú ani nepracujú na celkovej populácii.

(P – L – S) / S

Podiel nezamestnanosti mladých

Podiel tých nezamestnaných ktorí sú mladí na celkovom počte nezamestaných.


https://www.iz.sk/sk/projekty/seminar-ekonomia-prace/rychlokurz-statistik