Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Geografický nesúlad

Na Slovensku je veľký priestorový nesúlad medzi miestom, kde sa nachádza veľký počet nezamestnaných a miestom, kde sú voľné pracovné miesta. Napriek tomu, že sa snažíme navrhnúť inkluzívne služby tak, aby boli rozložené podobne ako cieľová skupina, určite sa nestane, že každý inkluzívny zamestnanec bude pracovať v mieste svojho bydliska. Inkluzívni zamestnanci budú musieť dochádzať do zamestnania rovnako ako je tomu na otvorenom trhu práce.

V podmienkach inkluzívneho zamestnávania budú vystupovať 3 regióny/miesta/oblasti:

Povinnosťou inkluzívnych podnikov je splniť svoje záväzky voči odberateľovi a uskutočniť služby v mieste, kde si ich objednali. Je pravdepodobné, že podniky sa budú snažiť nájsť zamestnancov s bydliskom blízko miesta výkonu služby, čím podnikom odpadnú náklady na presun pracovnej sily, vďaka čomu bude takýto podnik konkurencieschopnejší. V prípade, že zamestnanec býva ďalej od miesta výkonu služby, môže predpokladať individuálne dochádzanie do zamestnania alebo môže svojich zamestnancov dopravovať sám. Toto je už na dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom (čo musí byť uvedené v pracovnej zmluve).

Dochádzanie do zamestnania je bežnou súčasťou trhu práce. Iba hŕstka ľudí má pracovisko pár minút peši od svojho bydliska. Keďže inkluzívni zamestnanci sa pripravujú na otvorený trh práce, je dôležitou súčasťou nielen pravidelné vstávanie, ale aj dochádzka do zamestnania. Na rozdiel od aktivačnej činnosti sa nesnažíme dosiahnuť nedosiahnuteľný stav – aby každý našiel miesto priamo vo svojej obci. Na jednej strane v obciach, kde je cieľová skupina veľká, ani nie je dostatok pracovných možností (ani v inkluzívnych službách, ani na otvorenom trhu práce), na druhej strane, ak sa inkluzívni zamestnanci nenaučia, že dochádzať do práce je normálne, veľmi ťažko efektívne nastúpia do zamestnania vzdialeného čo i len niekoľko kilometrov.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/geograficky-nesulad
ikona Inkluzívny rast

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb.. . .