qr kod na stranku

Geografický nesúlad

Na Slovensku je veľký priestorový nesúlad medzi miestom, kde sa nachádza veľký počet nezamestnaných a miestom, kde sú pracovné príležitosti. I existencia najmenej rozvinutých okresov dokazuje výrazné regionálne rozdiely v rámci SR. Napriek tomu, že sa snažíme navrhnúť inkluzívne služby tak, aby boli rozložené podobne ako cieľová skupina, určite sa nestane, že každý inkluzívny zamestnanec bude pracovať v mieste svojho bydliska. Inkluzívni zamestnanci budú musieť dochádzať do zamestnania rovnako ako je tomu na otvorenom trhu práce.

V podmienkach inkluzívneho zamestnávania budú vystupovať 3 regióny/miesta/oblasti:

Ako pri každej zákazke, pre dodávateľa existuje povinnosť splniť svoje záväzky voči odberateľovi a uskutočniť služby v mieste, kde si ich objednali. Je pravdepodobné, že podniky sa budú snažiť nájsť zamestnancov s bydliskom blízko miesta výkonu služby, čím im odpadnú náklady na presun pracovnej sily, vďaka čomu bude takýto podnik konkurencieschopnejší. V prípade, že zamestnanec býva ďalej od miesta výkonu služby, môže pred­pokladať individuálne dochádzanie do zamestnania alebo môže svojich zamestnancov dopravovať sám. Toto je už na dohode medzi zamest­návateľom a zamestnancom (čo musí byť uvedené v pracovnej zmluve).

Dochádzanie do zamestnania je bežnou súčasťou trhu práce. Iba hŕstka ľudí má pracovisko pár minút peši od svojho bydliska. Keďže inkluzívni zamestnanci sa pripravujú na otvorený trh práce, je dôležitou súčasťou nielen pravidelné vstávanie, ale aj dochádzka do zamestnania. Na rozdiel od aktivačnej činnosti sa nesnažíme dosiahnuť nedosiahnuteľný stav – aby každý našiel miesto priamo vo svojej obci. Na jednej strane v obciach, kde je cieľová skupina veľká, ani nie je dostatok pracovných možností (ani v inkluzívnych službách, ani na otvorenom trhu práce), na druhej strane, ak sa inkluzívni zamestnanci nenaučia, že dochádzať do práce je normálne, veľmi ťažko efektívne nastúpia do zamestnania vzdialeného čo i len niekoľko kilometrov.

Jednotlivé zdroje financovania musia byť určené tak, aby integračná suma bola významnejšie zastúpená v regiónoch, kde je situácia s nezamestnanosťou horšia. Kým pri podielových daniach je situácia jednoznačná, pri príprave štátneho rozpočtu či eurofondových projektoch bude dôležité zohľadňovať regionálny aspekt.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/geograficky-nesulad
ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .