qr kod na stranku

Projekt SKRS

skrs alexandra pivkova konf-2022-lucenec-skrs/konf-lucenec-pivkova Projekt Krok za krokom – Skalica, Kežmarok, Rimavská Sobota – SKRS je realizovaný z dopytovo orientovanej výzvy OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03 Krok za krokom v rámci Európskeho sociálneho fondu Operačný program Ľudské zdroje 8. REACT-EU.

Projekt Krok za krokom – Skalica, Kežmarok, Rimavská Sobota – SKRS realizujeme od apríla 2022 do novembra 2023 a má za cieľ zapojiť ekonomicky neaktívnych v okresoch Skalica, Kežmarok a Rimavská Sobota do legálneho zamestnania. Jeden z regiónov je na tom ekonomicky dobre (Skalica), ďalšie dva sú najmenej rozvinuté okresy s vysokým podielom marginalizovaných rómskych komunít.

V priebehu projektu využívame zázemie Inštitútu zamestnanosti (ktorý pôsobí v oblasti zamestnanosti od roku 2004), expertízu odborného garanta, ako i odborných poradcov a poradkýň, ktorí dlhodobo realizujú aktivity zapájania ľudí dlhodobo bez práce do legálneho zamestnania, či už ako sociálni pracovníci a pracovníčky, alebo aj v pozíciách výskumných či manažérskych.

Projekt je realizovaný z dopytovo orientovanej výzvy OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03 Krok za krokom v rámci Európskeho sociálneho fondu Operačný program Ľudské zdroje 8. REACT-EU.

logo OP LZ

Projekt obsahuje aj prierezové činnosti, ktoré zovšeobecňujú skúsenosti získané v rámci projektu vo forme legislatívnych zmien, či rozpracovanie a sprístupnenie existujúcich nástrojov (najmä mzdovej kalkulačky). Tieto prierezové činnosti zabezpečujú dlhodobú udržateľnosť výsledkov projektu a najmä ich rozšírenie aj na ľudí, ktorí priamo neparticipujú v projekte.

Projekt sa realizuje v troch regiónoch, v okrese Skalica (prípadne aj v okolitých okresoch Senica, Malacky, Bratislava) a v ďalších dvoch regiónoch s dlhodobými problémami na trhu práce v okrese Kežmarok (prípadne aj v okolitých okresoch Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa), v okrese Rimavská Sobota (prípadne aj v okolitých okresoch Lučenec, Poltár, Revúca).

Projekt obsahuje viacero navzájom prepojených častí s dôrazom na individuálny prístup v procese terénneho individuálneho poradenstva. Hlavnými etapami realizácie projektového odborného poradenstva v uvedených regiónoch bude identifikácia ekonomicky neaktívnych osôb, identifikácia ich individuálnych prekážok na vstup na trh práce, odborná pomoc pri riešení individuálnych prekážok pri uchádzaní sa o prácu, pomoc pri nájdení práce a jej udržaní a prierezové činnosti.

Táto etapizácia má logickú a časovú postupnosť a bude sa realizovať v opakovaných vlnách daných špecifickou situáciou, ako je pracovná sezónnosť (stavebníctvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo) či ukončovanie školskej dochádzky. Výnimkou sú prierezové činnosti, ktoré budú vykonávané priebežne, a to v súlade s ich charakterom a zameraním.

  • realizované z dopytovo orientovanej výzvy: OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03 Krok za krokom v rámci Európskeho sociálneho fondu Operačný program Ľudské zdroje 8. REACT-EU
  • číslo projektu: 312081BVI7
  • doba realizácie: 1. 4. 2022 – 30. 11. 2023
  • miesto realizácie: Slovensko, najmä Skalica a okolie, Kežmarok a okolie a Rimavská Sobota a okolie
  • Opis projektu SKRS

Projektové novinky

07.03.2023 (link) : Konferencia Spiš a jeho trh práce – Inštitút zamestnanosti organizoval v Kežmarku dňa 17. 4. 2023 doobeda konferenciu Spiš a jeho trh práce . . .

20.11.2022 (link) : Mzdová kalkulačka – Novohrad a jeho trh práce – Prezentácia o mzdovej kalkulačke na konferenciu Novohrad a jeho trh práce zo dňa 21.11. 2022 . . .

18.11.2022 (link) : Inklúzia ekonomicko neaktívnych do zamestnania projektom SKRS – Prezentácia z konferencie Novohrad a jeho trh práce: Inklúzia ekonomicko neaktívnych do zamestnania projektom SKRS, zo dňa 21. 11. 2022 . . .

07.11.2022 (link) : Konferencia Novohrad a jeho trh práce – Inštitút zamestnanosti organizoval v Lučenci dňa 21. 11. 2022 poobede konferenciu Novohrad a jeho trh práce . . .

10.05.2022 (link) : Projekt SKRS – Projekt Krok za krokom – Skalica, Kežmarok, Rimavská Sobota – SKRS – realizujeme od apríla 2022 do novembra 2023 . . .

02.05.2022 (link) : Opis projektu SKRS – Projekt Krok za krokom – Skalica, Kežmarok a Rimavská Sobota – SKRS má za cieľ zapojiť ekonomicky neaktívne osoby v okresoch Skalica, Kežmarok a Rimavská Sobota do legálneho zamestnania. Jeden z regiónov je na tom ekonomicky dobre (Skalica), ďalšie dva sú najmenej rozvinuté okresy s vysokým podielom marginalizovaných rómskych komunít . . .

10.09.2019 (link) : Učebnica mzdovej kalkulačky – Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky . . .

logo OP LZ

Projekt KROK ZA KROKOM – Skalica, Kežmarok a Rimavská Sobota (SKRS) sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


https://www.iz.sk/sk/projekty/skrs