Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Popis vstupov kalkulačky

Legislatívny systém súbehu pracovných príjmov a dávok je veľmi komplikovaný. Preto má mzdová kalkulačka viac ako 20 potrebných vstupov. V tejto časti učebnice ich popisujeme. Zadávanie vstupov v kalkulačke vyzerá nasledovne:

Vzhľadom na priestorové obmedzenia aplikácie je každý vstup popísaný iba skratkovito. Nasledujúca časť podrobne popisuje jednotlivé vstupy:

Doba evidencie:
14
+
mesiacov
koľko mesiacov bol človek, čo sa ide zamestnať, evidovaný na úrade práce ako UoZ pred zamestnaním. Dôležitá zmena je pri 12 mesiacoch a v prípade NRO pri 6 mesiacoch.
nebývame ▼
v najmenej rozvinutom okrese
či máte trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese

Členovia domácnosti:

0+ detí do 3r
počet detí do 3 rokov veku, predpokladáme, že jeden z rodičov poberá rodičovský príspevok.
1+
počet detí od 3 rokov do 6 rokov. Buďto v škôlke alebo mimo. Rodičia môžu poberať zvýšený daňový bonus, deti neplnia povinnú školskú dochádzku.
1+ na
Deti nad 6 rokov, plnia povinnú školskú dochádzku.
manželka je UoZ ▼
či človek, ktorý sa ide zamestnať, má manžela/manželku evidovanú ako UoZ alebo poberajúcu rodičovský príspevok. Zvyšuje odpočítateľnú položku na daň z príjmu, zvyšuje životné minimum.
1+ dieťa napočet detí na internej forme strednej školy
duálnom vzdelávaní
prepínač či študuje na strednej škole alebo na duálnom vzdelávaní
odbor
neprioritný
prepínač či študuje na prioritnom odbore duálneho vzdelávania, má vplyv na motivačné štipendium
s prospech z povinných predmetov v predchádzajúcom polroku. Má vplyv na výšku štipendií.
0+ študujúci
externe na SŠ alebo VŠ
počet detí študujúcich externe, majú nárok na aktivačný príspevok, ak sú zároveň evidované ako UoZ.
0+ neplnoletí
mimo školy
počet detí, ktoré nie sú plnoleté a zároveň nie sú v škole.
0+ dospelí
mimo školy
počet dospelých členov domácnosti, ktorí neštudujú. Môže to byť dieťa, druh/družka, ...

Súčasné príjmy

prídavky na 3 deti: 76.5 €, stredoškolské štipendiá: 243.85 €,
informácia o súčasných prídavkoch na deti, štipendiách či rodičovskom príspevku. Kalkulačka ráta automaticky na základe vstupných údajov o štruktúre domácnosti.
(môžeme dostávať okolo 289)
napíšte konkrétne číslo, koľko domácnosť poberá DHN. Toto sa môže líšiť vzhľadom na príspevok na bývanie, ochranné príspevky... V zátvorke uvádzame odhad maximálnej výšky dávok pre zadanú domácnosť. Po kliku na toto číslo sa upraví aj formulár.

Práca

od akého mesiaca akého roku začne človek pracovať. Na základe týchto údajov kalkulačka mení zohľadnené zákony a vyhlášky.
(minimálna mzda je 623).
hrubá mzda podľa pracovnej zmluvy. Môže byť vyššia vďaka príplatkom za víkendy/noc alebo nadčasom, alebo nižšia kvôli neodpracovanej časti mesiaca. Zvýšením tejto položky overte, ako sa zmení čistý príjem domácnosti.
Uložiťtlačidlo zmení url parametre tak, že po znovunačítaní stránky zobrazí presne tie isté údaje (napr. počty detí, mzdu, ...). Vhodné na posielanie emailom alebo uloženie pre ďalšie použitie. Samotný prepočet čistého príjmu robí kalkulačka priebežne, takže toto tlačidlo netreba stláčať.

Vstupy v sekciách kalkulačky

Sekcia: Na úrade práce
Skúste požiadať o príspevok na dochádzku za prácou (§ 53 zákona, viac, vyhláška). Keďže príspevok bude do 40 € (podľa potvrdenia od zamestnávateľa o počte dní v práci) počas prvých 12 mesiacov zamestnania (vyhláška).
počet kilometrov na dochádzanie podľa zákona. Na základe tohto údaja vyrátame maximálnu možnú výšku príspevku na dochádzku, ak na ňu má človek nárok.
Sekcia: U zamestnávateľa
Predpokladáme, že váš zamestnávateľ spĺňa podmienky podľa § 4 zákona o sociálnom poistení§ 12 zákona o zdravotnom poistení.
či zamestnávateľ spĺňa podmienky podľa týchto zákonov (nemá dlhy a neznížil počet zamestnancov). Ak áno, človek nemusí byť nemocensky či dôchodkovo poistený.
Môžete si vybrať, či chcete mať časť preplatkov vyplatených priebežne alebo po roku. Budete mať rovnomerné príjmy..
legislatíva umožňuje uplatňovať odpočítateľné položky priebežne každý mesiac, alebo v marci nasledujúceho roku pri zúčtovaní daní (a v októbri pri zúčtovaní odvodov). Je na zvážení človeka, či preferuje jednorazovo vyššie príjmy alebo priebežne mierne vyššie. Zamestnanci v súbehu s dávkami si asi musia odpočítateľné položky uplatňovať priebežne. Pozrite si, ako sa mení váš mesačný príjem. V marci (dane) a v októbri (zdravotné odvody) bude vyšší. V iných mesiacoch nižší.
Predpokladáme, že robíte na výška úväzku, na ktorý zamestnanec pracuje v percentách. Predpokladáme plný, 100 % úväzok. Nižšie úväzky umožňujú pracovať za nominálne nižšiu mzdu ako minimálnu. Toto môže mať dôsledok na príspevky (najmä aktivačný príspevok a osobitný príspevok).
v podľa § 120 Zákonníka práce.Stupeň práce vychádza z popisu práce a určuje minimálnu mzdu pre danú pracovnú pozíciu. Nárastom minimálnej mzdy sa automaticky valorizuje aj hrubá mzda zamestnanca.
Teda vzťahuje sa na vás minimálna mzda v plnej výške. Zhruba po roku práce môžete žiadať o zvýšenie mzdy, nad rámec rastu o minimálnu mzdu.Kalkulačka pri zmene minimálnej mzdy zvyšuje hrubý príjem zamestnanca v závislosti od stupňa práce a veľkosti úväzku.
Predpokladajme, že ročne.Môžete nastaviť pravidelný nárast mzdy po každých 12 mesiacoch práce.

https://www.iz.sk/kalkulacka/popis-vstupov
ikona Online učebnica mzdovej kalkulačky

Online učebnica mzdovej kalkulačky

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .