qr kod na stranku

Opis vstupov kalkulačky

Legislatívny systém súbehu pracovných príjmov a dávok je veľmi komplikovaný. Preto má mzdová kalkulačka viac ako dvadsať potrebných vstupov. V tejto časti učebnice ich opisujeme. Zadávanie vstupov v kalkulačke vyzerá nasledovne:

Vzhľadom na priestorové obmedzenia aplikácie je každý vstup opísaný iba skratkovito. Nasledujúca časť podrobne opisuje jednotlivé vstupy:

Doba evidencie: 14+ mesiacov
Koľko mesiacov bol človek, ktorý sa ide zamestnať, evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie (UoZ) pred zamestnaním sa. Dôležitá zmena je pri 12 mesiacoch.

Členovia domácnosti:

0+ detí do 3r
Počet detí do 3 rokov veku, pred­pokladáme, že jeden z rodičov poberá rodičovský príspevok.
1+
Počet detí od 3 rokov do 6 rokov. Buď v škôlke alebo mimo, deti neplnia povinnú školskú dochádzku.
1+ na
Počet detí nad 6 rokov, plnia povinnú školskú dochádzku.
manželka je UoZ ▼
Informácia, či človek, ktorý sa ide zamestnať, má manžela/​manželku evidovanú ako UoZ alebo poberajúcu rodičovský príspevok. Zvyšuje odpočítateľnú položku na daň z príjmu, zvyšuje životné minimum.
1+ dieťa naPočet detí na internej forme strednej školy
duálnom vzdelávaní
Prepínač informácie, či študuje na strednej škole alebo na duálnom vzdelávaní.
odbor
neprioritný
Prepínač informácie, či študuje na prioritnom odbore duálneho vzdelávania, má vplyv na motivačné štipendium.
s priemerom 2.4  Prospech z povinných pred­metov v pred­chádzajúcom polroku. Má vplyv na výšku štipendií.
0+ študujúci
externe na SŠ alebo VŠ
Počet detí študujúcich externe, majú nárok na aktivačný príspevok, ak sú zároveň evidované ako UoZ.
0+ neplnoletí
mimo školy
Počet detí, ktoré nie sú plnoleté a zároveň nie sú v škole.
0+ dieťa na vysokej škole dennej formyPočet detí, študujúce denne/​interne na vysokej škole. Umožňuje vysoko­školské sociálne štipendium.
vzdialenej 0 km Vzdialenosť od vysokej školy hromadnou dopravou, pri vzdialenosti 30km sa mení výška sociálneho štipendia.
0+ dospelí
mimo školy (napr. druh/družka)
Počet dospelých členov domácnosti, ktorí neštudujú. Môže to byť dieťa, druh/družka ap. Mení výšku limitu hmotnej núdze domácnosti.

Súčasné príjmy

prídavky na 3 deti: 180,00 €, stredo­školské štipendiá: 273,97 €,
Informácia o súčasných prídavkoch na deti, štipendiách či rodičovskom príspevku. Kalkulačka ráta automaticky na základe vstupných údajov o štruktúre domácnosti.
dávky v hmotnej núdzi: 490 € (môžeme dostávať okolo 536 €)
Napíšte konkrétne číslo, koľko domácnosť poberá DHN. Toto sa môže líšiť vzhľadom na príspevok na bývanie, ochranné príspevky ap. V tejto sume sú základné dávky, príspevok na bývanie, ochranné príspevky, aktivačné príspevky, nie však aktivačný príspevok člena, ktorý sa zamestná. V zátvorke uvádzame odhad maximálnej výšky dávok pre zadanú domácnosť. Po kliku na toto číslo sa upraví aj formulár.

Práca

Začiatok práce: november 2023
Informácia, od akého mesiaca akého roku začne človek pracovať. Na základe týchto údajov kalkulačka mení zohľadnené zákony a vyhlášky. Pre potreby spätného prepočtu môžete uviesť aj minulosť.
Mzda: 750 € (minimálna mzda je 750 €).
Hrubá mzda podľa pracovnej zmluvy. Môže byť vyššia vďaka príplatkom za víkendy/noc alebo nadčasom, alebo nižšia kvôli neodpracovanej časti mesiaca. Zvýšením tejto položky overte, ako sa zmení čistý príjem domácnosti. Ak neuvediete nižší úväzok v sekcii U zamest­návateľa, pri výpočte automaticky dorovná na minimálnu mzdu.
UložiťTlačidlo zmení url parametre tak, že po znovunačítaní stránky zobrazí presne tie isté údaje (napr. počty detí, mzdu). Vhodné na posielanie emailom alebo uloženie pre ďalšie použitie. Samotný prepočet čistého príjmu robí kalkulačka priebežne, takže toto tlačidlo netreba stláčať.

Vstupy v sekciách kalkulačky

Sekcia: Na úrade práce
Skúste požiadať o príspevok na dochádzku za prácou (§ 53 zákona, viac, vyhláška). Keďže vzdialenosť do práce máte
km+
príspevok bude do 40,00 € (podľa potvrdenia od zamest­návateľa o počte dní v práci) počas prvých 12 mesiacov zamestnania.
Počet kilometrov na dochádzanie podľa zákona. Na základe tohto údaja vyrátame maximálnu možnú výšku príspevku na dochádzku, ak na ňu má človek nárok.
Sekcia: U zamest­návateľa
Môžete si vybrať, či chcete mať časť preplatkov vyplatených priebežne alebo po roku. Budete mať rovnomerné príjmy.
Legislatíva umožňuje uplatňovať odpočítateľné položky priebežne každý mesiac, alebo v marci nasledujúceho roka pri zúčtovaní daní (a v októbri pri zúčtovaní odvodov). Je na zvážení človeka, či preferuje jednorazovo vyššie príjmy alebo priebežne mierne vyššie. Zamestnanci v súbehu s dávkami si asi musia odpočítateľné položky uplatňovať priebežne. Pozrite si, ako sa mení váš mesačný príjem. V marci (dane) a v októbri (zdravotné odvody) bude vyšší. V iných mesiacoch nižší.
Predpokladáme, že robíte na 100 % úväzokVýška úväzku, na ktorý zamestnanec pracuje v percentách. Predpokladáme plný, 100 % úväzok. Nižšie úväzky umožňujú pracovať za nominálne nižšiu mzdu ako minimálnu. Toto môže mať dôsledok na niektoré príspevky či výšku stravného.
v stupni práce číslo podľa § 120 Zákonníka práce.Stupeň práce vychádza z popisu práce a určuje minimálnu mzdu pre danú pracovnú pozíciu. Nárastom minimálnej mzdy sa automaticky valorizuje aj hrubá mzda zamestnanca.
Vzťahuje sa na vás teda minimálna mzda v plnej výške. Zhruba po roku práce môžete žiadať o zvýšenie mzdy, nad rámec rastu o minimálnu mzdu.Kalkulačka pri zmene minimálnej mzdy zvyšuje hrubý príjem zamestnanca v závislosti od stupňa práce a veľkosti úväzku.
Predpokladajme, že nárast platu bude 0 % ročne.Môžete nastaviť pravidelný nárast mzdy po každých 12 mesiacoch práce, nad rámec rastu spôsobeného rastom minimálnej mzdy.
Sekcia: Poberanie PN a OČR
Predpokladáme, že si nárokujete PN/OČR v  8 mesiaci od začiatku zamestnania (teda od 9. 2024)Možnosť nastaviť začiatok poberania dávky v PN/OČR ako mesiac zamestnania.
a bude v dĺžke 1.5  mesiacov (použite 0.5, ak je iba polovica mesiaca).Dĺžka poberania PN/OČR v mesiacoch. Môže byť aj desatinné číslo.
Sekcia: Súčasný stav
Ak sa zamestnáte, prídete o €, keďže nebudete mať možnosť a čas robiť rôzne fušky, dohody, aktivačné práce alebo zberať plody.
Informačné číslo, ktoré je zobrazované pri porovnávaní príjmov pred a po zamestnaní.
Predpokladáme, že
nebývate ▼
najmenej rozvinutom okrese.
Informácia, či máte trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese. Do roku 2022 to malo vplyv na výšku zaplatených odvodov. V súčasnosti už vplyv nemá.
Predpokladáme, že váš zamest­návateľ spĺňa podmienky podľa § 4 zákona o sociálnom poistení a § 12 zákona o zdravotnom poistení.
Informácia, či zamest­návateľ spĺňa podmienky podľa týchto zákonov (nemá dlhy a neznížil počet zamestnancov). Ak áno, do februára 2022 nemohol byť človek nemocensky či dôchodkovo poistený. Prepínač mal reálny vplyv iba v do februára 2022.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, kapitola 5.1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110, strana 103.


https://www.iz.sk/kalkulacka/opis-vstupov
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .