qr kod na stranku

152/1994 Z.z. – zákon o sociálnom fonde

všetky novelizácie na slov-lexe

Časová verzia pred­pisu účinná od 01.01.2023

152
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 31. mája 1994
o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších pred­pisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Sociálny fond
§ 1
Tento zákon upravuje tvorbu a následné použitie sociálneho fondu (ďalej len „fond").
§ 2
(1) Zamest­návateľ tvorí fond v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2) Zamest­návateľ na účely tohto zákona je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo fyzická osoba s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.1)
Tvorba fondu
§ 3
(1) Fond sa tvorí ako úhrn
a) povinného prídelu vo výške 0,6 % až 1 % zo základu uvedeného v § 4 ods. 1,
b) ďalšieho prídelu vo výške
1. dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom pred­pise, ak u zamest­návateľa nemôže pôsobiť odborový orgán podľa osobitného pred­pisu,2) najviac vo výške 0,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1, alebo
2. sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 7 ods. 5, najviac však vo výške 0,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1,
c) ďalších zdrojov fondu podľa § 4 ods. 2 a 3.
(2) Zamest­návateľ podľa § 5 ods. 1, ktorý za pred­chádzajúci kalendárny rok dosiahol zisk a splnil všetky daňové povinnosti k štátu, obci a vyššiemu územnému celku a odvodové povinnosti k zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni, môže tvoriť povinný prídel podľa odseku 1 písm. a) do výšky 1 %. Zamest­návateľ, ktorý nesplnil niektorú z podmienok uvedených v prvej vete, tvorí povinný prídel do fondu vo výške 0,6 %.
(3) Zamest­návatelia podľa § 5 ods. 2 tvoria sociálny fond podľa odseku 1 od 1. januára 1995 v rámci možnosti svojho rozpočtu.
§ 4
(1) Základom na určenie ročného prídelu do fondu podľa § 3 je súhrn hrubých miezd alebo platov3) zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Základom na určenie mesačného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. Základom na určenie prídelu do fondu u zamestnancov, ktorí podľa pracovnej zmluvy vykonávajú práce vo verejnom záujme v zahraničí, a u štátnych zamestnancov dočasne vyslaných na vykonávanie štátnej služby do cudziny je súhrn určených funkčných platov4) alebo služobných platov4a) pred prepočtom platovým koeficientom4b) alebo objektivizovaným platovým koeficientom.4c)
(2) Ďalšími zdrojmi fondu sú zdroje podľa tohto zákona alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych pred­pisov, dary, dotácie a príspevky poskytnuté zamest­návateľovi do fondu.
(3) Zamest­návateľ, ktorý vytvára zisk, môže prispievať do fondu prídelmi z použiteľného zisku; tým nie je dotknutá povinnosť takéhoto zamest­návateľa tvoriť fond podľa § 2 ods. 1 tohto zákona.
§ 5
(1) Povinný prídel podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ďalší prídel podľa § 3 ods. 1 písm. b) do fondu u zamest­návateľa, ktorého pred­met činnosti je zameraný na dosiahnutie zisku, je súčasťou výdavkov (nákladov).5)
(2) Povinný prídel podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ďalší prídel podľa § 3 ods. 1 písm. b) do fondu u zamest­návateľa, na ktorého sa nevzťahuje 1, je súčasťou vecných neinvestičných výdavkov mimo položky mzdových prostriedkov.
§ 6
(1) Tvorbu fondu a čerpanie prostriedkov fondu vedie zamest­návateľ, ktorým je
a) vyšší územný celok, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorá je zapojená na štátny rozpočet, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorá je zriadená vyšším územným celkom, alebo verejná výskumná inštitúcia,5a) na osobitnom účte fondu v Štátnej pokladnici,
b) iná osoba, ako je uvedená v písmene a), na osobitnom analytickom účte fondu alebo na osobitnom účte fondu v Štátnej pokladnici, v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(2) Fond sa tvorí najneskôr v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu; za mesiac december môže zamest­návateľ tvoriť fond z pred­pokladanej výšky miezd alebo platov a previesť finančné prostriedky na účet fondu do 31. decembra. Ak zamest­návateľ vypláca mzdu alebo plat vo viacerých výplatných termínoch, za deň výplaty sa na účely tohto zákona považuje posledný dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu za uplynulý kalendárny mesiac. Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do piatich dní po dni dohodnutom na výplatu mzdy alebo platu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.
(3) Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamest­návateľ najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka. Nevyčerpaný zostatok fondu sa prevádza do nasledujúceho roka.
(4) V prípade prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov podľa osobitného pred­pisu6) sa nevyčerpaná časť fondu zodpovedajúca podielu prevádzaných zamestnancov prevedie na nového zamest­návateľa.
(5) Ak sa zrušuje zamest­návateľ bez právneho nástupcu, vzniknuté nároky na plnenia z fondu sa uspokojujú ako nároky z pracovného pomeru.
§ 7 
Použitie fondu
(1) Zamest­návateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom z fondu príspevok na
a) stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými pred­pismi,
b) dopravu do zamestnania a späť,
c) účasť na kultúrnych a športových podujatiach,
d) rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,
e) rekreácie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými pred­pismi,
f) zdravotnú starostlivosť,
g) sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,
h) doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamest­návateľ povinný platiť podľa osobitného pred­pisu,7)
i) servisné poukážky7a) alebo na tovary a služby dodávané alebo poskytované registrovaným sociálnym podnikom,7b)
j) ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.
(2) Príspevok z fondu možno poskytnúť aj rodinnému príslušníkovi zamestnanca a poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, ktorého zamest­návateľ zamestnával v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku; za rodinného príslušníka sa na účely tohto zákona považuje manžel (manželka) zamestnanca a nezaopatrené deti8) zamestnanca.
(3) V kolektívnej zmluve možno dohodnúť príspevok z fondu na úhradu nákladov odborovej organizácie vynaložených na spracovanie analýz a expertíz alebo iných služieb nevyhnutných na realizáciu kolektívneho vyjednávania medzi príslušným odborovým orgánom a zamest­návateľom; celková suma prostriedkov fondu použitých na tieto účely nesmie prekročiť 0,05 % zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1. Ak sa prostriedky fondu dohodnuté v kolektívnej zmluve na účely podľa prvej vety v bežnom roku nevyčerpajú v dohodnutej sume, nevyčerpaná časť týchto prostriedkov môže byť použitá v nasledujúcom kalendárnom roku.
(4) Tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom dohodne zamest­návateľ s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve, a ak u zamest­návateľa nepôsobí odborová organizácia, upraví ich vo vnútornom pred­pise. Použitie príspevku z fondu a výšku príspevku z fondu podľa odseku 3 možno dohodnúť len v kolektívnej zmluve.
(5) Ak v kolektívnej zmluve nie je dohodnutý ďalší prídel podľa § 3 ods. 1 písm. b) prvého bodu, zamest­návateľ je povinný poskytnúť príspevok z ďalšieho prídelu do fondu tvoreného najviac vo výške podľa § 3 ods. 1 písm. b) druhého bodu na kompenzáciu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancovi, ktorý dochádza do zamestnania verejnou dopravou a ktorého priemerný mesačný zárobok9) nepresahuje 50 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok pred­chádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za ktorý sa tvorí fond. U zamestnanca s pracovným pomerom na kratší pracovný čas sa pri výpočte priemerného mesačného zárobku vychádza z ustanoveného týždenného pracovného času na pracovisku zamestnanca. Poskytovanie príspevku podľa prvej vety nevylučuje poskytovanie príspevku na dopravu do zamestnania a späť aj z povinného prídelu do fondu.
(6) Zamest­návateľ je povinný poskytovať príspevok podľa odseku 5 najneskôr v termíne určenom na výplatu mzdy alebo platu po preukázaní nároku zamestnanca na príspevok a viesť evidenciu o poskytovaných príspevkoch podľa odseku 5. 
(7) Zamest­návateľ poskytuje príspevok z fondu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným pred­pisom10) pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných pracovných vzťahov.
(8) Zamest­návateľ nesmie poskytovať príspevok z fondu na účely odmeňovania za prácu.
§ 8 
Prechodné a záverečné ustanovenie
Zostatok prostriedkov Fondu kultúrnych a sociálnych potrieb podľa pred­pisov platných do 31. decembra 1992 a splátky pôžičiek poskytnutých z prostriedkov Fondu kultúrnych a sociálnych potrieb vrátených po 1. januári 1994, ktoré vedie zamest­návateľ na osobitnom účte, sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona stávajú súčasťou sociálneho fondu zamest­návateľa11).
§ 9 
Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2005
Zamest­návateľ poskytne zamestnancovi príspevok na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť podľa nových podmienok čl. I § 7 ods. 3 písm. a) tohto zákona po prvý raz za mesiac september 2005.
§ 10 
Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2009
Nevyčerpaný zostatok fondu podľa § 6 ods. 3 k 31. decembru 2008 zamest­návateľ po prepočte konverzným kurzom zaokrúhli na najbližší eurocent a prevedie do nasledujúceho roka.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.
1) Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších pred­pisov, zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších pred­pisov, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov, zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších pred­pisov, zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov.
2)§ 230 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 241/2001 Z. z.
11)§ 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov.
3) Napríklad § 118 ods. 2 Zákonníka práce, § 84 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších pred­pisov, § 78 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších pred­pisov, § 4 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) Napríklad § 98 zákona č. 312/2001 Z. z., § 22 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov.
4a) Napríklad § 109 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších pred­pisov, § 101a ods. 4 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších pred­pisov, § 138 ods. 2 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
4c)§ 23 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 474/2008 Z. z.
5a)§ 1 ods. 2 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov.
7a) § 23 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)§ 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
10) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších pred­pisov.

https://www.iz.sk/sk/projekty/kniznica/zakon-152-1994