qr kod na stranku

Popis dát

V analýzach používame údaje o obyvateľstve a počte nezamestnaných na úrovni LAU1 regiónov krajín vyšehradskej štvorky. Na rozdiel od údajov o nezamestnanosti na úrovni NUTS3 regiónov EÚ, kde používame údaje z výberového zisťovania pracovných síl, na úrovni okresov používame administratívne údaje o počte nezamestnaných.

Administratívne údaje o nezamestnanosti používané v tejto analýze sú dostupné v mesačnej periodicite. Ich primárnym zdrojom je evidencia na lokálnych úradoch práce. Údaje za Slovensku sú za 79 okresov od roku 1997. Zdrojom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Za Českú republiku sú údaje za 77 okresov od roku 2004 (mesto Praha je chápané ako jeden okres). Zdrojom je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. V Poľsku je 380 powiatov a údaje sú dostupné od roku 2005. Zdrojom je Poľský štatistický úrad (Statistics Poland) a dáta sú v tabuľkách [P2962], [P3898], [P3896]. V Maďarsku je 197 járás-ov a dáta sú od roku 2016. Pred rokom 2016 boli iné LAU1 regióny. Zdrojom je Ministerstvo inovácií a technológií (MUNKA). V niektorých krajinách sú staršie údaje dostupné iba v kvartálnej periodicite, prípadne časť podrobných údajov dostupná nie je.

Používané údaje o počte obyvateľov na úrovni LAU1 regiónov majú ročnú periodicitu. Údaje za päťročné vekové skupiny sú rozdelené podľa pohlaví. Za Slovensko sú údaje za 79 okresov od roku 1996 zo Štatistického úradu Slovenskej republiky, tabuľka [om7009rr]. Za Česko sú údaje za 77 okresov od roku 2000 z Českého statistického úřadu. Za Poľsko sú od Poľského štatistického úradu tabuľka [P2137] dostupné údaje za 382 powiatov od roku 1995. Maďarský štatistický úrad v tabuľke Obyvateľstvo podľa okresov (Calculated population data by district) poskytuje údaje o 197 járásoch od roku 2015.

Na úrovni okresov nie sú dostupné údaje o počte zamestnaných či pracujúcich, teda nevieme vypočítať mieru nezamestnanosti. Údaje o počte nezamestnaných a údaje o počte obyvateľov v ekonomicky aktívnom veku (15 – 64 rokov), nám však umožnia vypočítať podiel nezamestnanosti (unemployment share) ako

podiel nezamestnanosti = počet nezamestnaných / počet obyvateľov vo veku 15-64 rokov

Mapové podklady sme spracovali z databázy OpenStreetMap cez projekt OMA.

Štatistické úrady v Česku a na Slovensku používajú LAU1 kódy kompatibilné v stromovej štruktúre NUTS. V Poľsku a Maďarsku však tieto kódy neexistujú. Preto sme ich vytvorili tak, aby pokračovali v stromovej štruktúre NUTS kódov a aby ich poradie zodpovedalo zaužívanému poradiu powiatov resp. járásov.

Základné štatistiky o podiele nezamestnanosti a ich štruktúre v jednotlivých krajinách nám ukáže nasledujúci boxplot.

Nezamestnanosť v okresoch podľa NUTS1 regiónov akt/podiel-nezamestnanosti-v4-boxplot

Najvyššie hodnoty podielu nezamestnanosti sú na Slovensku a v regióne HU3 (Alföld és Észak, východné Maďarsko; región susediaci aj s východným a stredným Slovenskom).

Dáta sú dostpné na v sekcii okresy, [PalenikLAU] a na doi:10.5281/zenodo.6165135.


https://www.iz.sk/okresy/popis-dat
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .