qr kod na stranku

Popis dát

V analýzach používame údaje o obyvateľstve a počte nezamestnaných na úrovni LAU1 regiónov krajín vyšehradskej štvorky. Na rozdiel od údajov o nezamestnanosti na úrovni NUTS3 regiónov EÚ, kde používame údaje z výberového zisťovania pracovných síl, na úrovni okresov používame administratívne údaje o počte nezamestnaných.

Administratívne údaje o nezamestnanosti používané v tejto analýze sú dostpné v mesačnej periodicite. Ich primárnym zdrojom je evidencia na lokálnych úradoch práce. Údaje za Slovensku sú za 79 okresov od roku 1997. Zdrojom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Za Českú republiku sú údaje za 77 okresov od roku 2007. Zdrojom je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. V Poľsku je 380 powiatov a údaje sú dostupné od roku 2011. Zdrojom je Poľský štatistický úrad (Statistics Poland) a dáta sú v tabuľkách [P2962], [P3898], [P3896]. V Maďarsku je 197 járás-ov a dáta sú od roku 2016. Pred rokom 2016 boli iné LAU1 regióny. Zdrojom je Ministerstvo inovácií a technológií (MUNKA).

Používané údaje o počte obyvateľov na úrovni LAU1 regiónov majú ročnú periodicitu, päťročné vekové skupiny a sú rozdelené podľa pohlaví. Za Slovensko sú údaje za 79 okresov od roku 2000 zo Štatistického úradu Slovenskej republiky, tabuľka [om7009rr]. Za Česko sú údaje za 77 okresov od roku 2010 z Českého statistického úřadu. Za Poľsko sú od Poľského štatistickéh úradu tabuľka [P2137] dostupné údaje za 382 powiatov od roku 1995. Maďarský štatistický úrad v tabuľke Obyvateľstvo podľa okresov (Calculated population data by district) poskytuje údaje o 197 járásoch od roku 2017.

Na úrovni okresov nie sú dostupné údaje o počte zamestnaných či pracujúcich, teda nevieme vypočítať mieru nezamestnanosti. Údaje o počte nezamestnaných a údaje o počte obyvateľov v ekonomicky aktívnom veku (15 – 64 rokov), nám však umožnia vypočítať podiel nezamestnanosti (unemployment share) ako

podiel nezamestnanosti = počet nezamestnaných / počet obyvateľov vo veku 15-64 rokov

Mapové podklady sme spracovali z databázy OpenStreetMap cez projekt OMA.

Štatistické úrady v Česku a na Slovensku používajú LAU1 kódy kompatibilné v stromovej štruktúre NUTS. V Poľsku a Maďarsku však tieto kódy neexistujú. Preto sme ich vytvorili tak, aby pokračovali v stromovej štruktúre NUTS kódov a aby ich poradie zodpovedalo zaužívanému poradiu powiatov resp. járásov.

Základné štatistiky o podiele nezamestnanosti a ich štruktúre v jednotlivých krajinách nám ukáže nasledujúci boxplot.

Nezamestnanosť v okresoch podľa NUTS1 regiónov akt/podiel-nezamestnanosti-v4-boxplot

Najvyššie hodnoty podielu nezamestnanosti sú na Slovensku a v regióne HU3 (Alföld és Észak, východné Maďarsko; región susediaci aj s východným a stredným Slovenskom).

Dáta sú dostpné na v sekcii okresy, [PalenikLAU] a na doi:10.5281/zenodo.6165135.


https://www.iz.sk/okresy/popis-dat
ikona Okresy

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska (a v budúcnosti aj ďalších krajín). Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počet a štruktúre nezamestnaných.. . .