qr kod na stranku

Konferencia: Zákonník práce, výzvy a možnosti

Inštitút zamestnanosti organizuje v januári 2011 konferenciu na tému „Zákonník práce: výzvy a možnosti“. Pôvodný termín v novembri 2010 sme museli kvôli technicko organizačným dôvodom zrušiť. Presnejší decembrový dátum oznámime s pred­stihom.

Cieľom konferencie je vytvoriť platformu pre pred­iskutovanie názorov a skúseností organizovanej občianskej spoločnosti pri uplatňovaní zákonníka práce a jeho uvažovanými zmenami. Predkladatelia novely a hlavne poslanci národnej rady tak budú mať možnosť vypočuť si argumenty zástupcov zamest­návateľov, zamestnancov, ale aj akademickej obce a nevládnych organizácií na pripravovanú novelu zákonníka práce.

Z obsahového hľadiska organizátori diskusiu rozdelili na tri tématické panely:

1. Flexibilné pracovné možnosti

Blok zahŕňa otázky týkajúce sa organizácie pracovného času (napr. pružný pracovný čas, flexikonto alebo nadčasy), flexibilnejšie pracovné úväzky (polovičné a čiastkové úväzky, tele-working, projektové zmluvy).

2. Sociálne istoty po skončení zamestnania

Skončenie pracovného pomeru prináša novým nezamestnaným problémy a sociálne neistoty. Blok sa venuje odstupnému ako i poisteniu v nezamestnanosti, tak aby bolo funkčné a prinášalo dostatočné finančné istoty s motivačným charakterom.

3. Znevýhodnené skupiny a deformácie trhu práce

Na trhu práce vystupuje niekoľko znevýhodnených skupín: absolventi, osoby na a po rodičovskej dovolenke, dôchodcovia, ... Prílišná podpora časti z nich môže deformovať trh práce.

4. Širšie súvislosti, zhrňujúce komentáre

V troch tématických paneloch vystúpia experti zamestnancov, zamest­návateľov, akademickej obce a nevládnych organizácií. V záverečnom paneli budú mať priestor relevantní pred­stavitelia zareagovať na pred­nesené názory a predostrieť svoje pohľady na diskutovanú problematiku.


https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-zakonnik-prace-vyzvy-a-moznosti
ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .