Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Neštátne služby zamestnanosti

Skúsenosti ukazujú, že ak sú nástroje politiky zamestnanosti nastavené správne, sú funkčné. Pokiaľ ide o štátne služby zamestnanosti, zákon poskytuje presný popis konkrétneho nástroja, definuje jeho cieľovú skupinu a sumu, ktorá má byť v jeho rámci použitá. Spôsobuje to však nedostatočný priestor pre prácu poradcov podľa potrieb regiónov, čo znižuje možnosti zlepšenia situácie na trhu práce.

Tieto možnosti môžu naplniť neštátne služby zamestnanosti. Dôležité je vytvoriť jednotný postup, ako tieto služby obstarávať tak, aby plnili svoj cieľ, a to efektívne a transparentne. Postup musí spĺňať tieto predpoklady:

Presná definícia cieľovej skupiny

Definícia cieľovej skupiny je dôležitým faktorom. Súčasný zákon pri jednotlivých nástrojoch obsahuje spravidla 2 – 3 podmienky pre skupinu, no práve preto nemôže byť politika zamestnanosti dostatočne efektívna (tieto podmienky spĺňajú rôzne osoby s výrazne inými požadovanými postupmi; vyberaní by boli najľahšie zamestnateľní, pričom na ťažšie zamestnateľné skupiny by sa nikdy nedostalo).

Cieľová skupina musí byť oveľa užšie definovaná, napríklad:

 • dlhodobo nezamestnaní vo veku nad 50 rokov v okrese Trebišov,
 • väzni po skončení trestu menej ako pol roka, ktorí nie sú drogovo závislí a vyšli z väznice v Ilave,
 • obyvatelia rómskych komunít, 20 – 25-roční, ktorí sú v segregovaných osadách bez elektriny v okrese Rimavská Sobota,
 • absolventi stredných škôl v Bratislave, ktorí neštudujú na vysokej škole,
 • osamelé matky s dvoma a viac deťmi v povinnej školskej dochádzke,
 • zdravotne postihnutí hluchonemí, ktorí nepracujú,
 • zamestnaní, ktorí sú v rozvodovom konaní a pod.

Mal by sa taktiež zadefinovať nízky počet ľudí v jednej skupine (5 až 20 ľudí), z dôvodu účasti malých lokálnych podnikov a neziskových organizácií ako poskytovateľov neštátnych služieb zamestnanosti. Treba zabezpečiť, aby mal každý poskytovateľ viac zákaziek a každý odberateľ viac dodávateľov. Samotných účastníkov spĺňajúcich kritériá cieľovej skupiny si bude vyberať poskytovateľ v súčinnosti s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Dá sa očakávať, že poskytovateľ si vyberie tých nezamestnaných, ktorí spĺňajú kritériá, ale zároveň najľahšie dosiahnu stanovené ciele. Preto je potrebné, aby definícia cieľovej skupiny bola čo najpresnejšia.

Presná definícia cieľov

Popri cieľovej skupine treba definovať aj ciele, ktoré sa majú dosiahnuť. Nie každá cieľová skupina má potenciál ihneď dosiahnuť cieľ: dôstojné a dobre platené pracovné miesto. Preto ciele môžu byť rôzne:

 • získanie zamestnania a udržanie sa v zamestnaní po dobu 5 mesiacov,
 • znížiť absenciu v škole pod 5 hodín mesačne počas najbližšieho polroka,
 • udržať sa v zamestnaní po dobu pol roka,
 • zamestnať zamestnanca chránenej dielne u zamestnanca, čo chránenou dielňou nie je a udržať ho tam pol roka
 • zamestnať sa v inkluzívnom podniku a zotrvať v ňom aspoň rok a pod.

Dôraz na dosiahnutie cieľov, nie postup

Popri cieľoch je nutné definovať aj odmeny za dosiahnutie jednotlivých cieľov ako percento z celkovej sumy (napr. 30 % za zamestnanie sa a zvyšok, až keď sa zamestnanec udrží v zamestnaní 5 mesiacov; šestina za každý mesiac bez absencií; šestina za každý mesiac zotrvaný v zamestnaní a pod.). Takýmto spôsobom sa dôraz presunie zo spôsobu na ciele a výsledky.

Malé, ale časté obstarávania

Každý regionálny úrad práce vie o problémoch a situácii na trhu práce vo svojej oblasti, pozná znevýhodnené skupiny nezamestnaných, ktoré potrebujú najviac pomôcť, a preto by mal vedieť aj pružne reagovať. Časté a malé verejné obstarávania zabezpečia, že dodávatelia nebudú závislí od jednej zákazky (ak nezískajú jedno verejné obstarávanie, vedia že za pár týždňov bude iné podobné) a ani odberatelia nebudú závislí od jednej zákazky (ak jeden z dodávateľov služieb z nejakých dôvodov zlyhá, ine služby zamestnanosti v danom regióne nie sú ohrozené).

Z administratívneho pohľadu malé a časté verejné obstarávania umožnia priebežné využívanie interných kapacít úradov práce – vyhlasovanie obstarávaní bude priebežné, za využitia vhodného informačného systému.

Najlacnejší vyhráva

Prázdny formulár

Názov opatrenia

Nástroj pre ___ ľudí z okresu z obce ____________ ____________ zo skupiny ____________.

míľnik% z ceny zákazky
_________________%
_________________%
_________________%
_________________%
_________________%
_________________%
_________________%

Poznámky: ____________, ____________, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: ____ mesiacov.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne ___ osôb

Samostatnou otázkou je pravidelnosť a dôveryhodnosť dostatku zdrojov na obstarávania. Na Slovensku je každoročne cca 700 000 osôb nezamestnaných, pričom na nejakú formu aktívnych opatrení trhu práce sa dostane iba jednociferné percento z nich. Pre porovnanie, rozpočet na aktívne opatrenia v rokoch 2012 a 2013 predstavoval cca 1000 € na každého piateho nezamestnaného ročne, čo rozhodne nemožno považovať za sumu podporujúcu individuálnu prácu. Za rok 2013 bolo na občana so zdravotným postihnutím (ktorý o to požiadal) vynaložených v priemere 2300 €. Obstarávanie musí byť transparentné a musia z neho plynúť dostatočné zdroje, aby poskytovatelia mali reálne šance na získanie zákazky.

Konkrétne príklady

Nižšie sú uvedené konkrétny príklady verejných obstarávaní.

Zamestnanie starších

Nástroj pre 20 ľudí z okresu Trebišov zo skupiny dlhodobo nezamestnaní nad 55 rokov.

míľnik% z ceny zákazky
získanie zamestnania20 %
udržanie zamestnania 2. mesiac20 %
udržanie zamestnania 3. mesiac15 %
udržanie zamestnania 4. mesiac15 %
udržanie zamestnania 5. mesiac15 %
udržanie zamestnania 6. mesiac15 %

Poznámky: získanie = zaevidovanie do SP, vyplatenie prvej mzdy, udržanie = vyplatenie mzdy aspoň vo výške min mzdy, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 9 mesiacov.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 20 osôb

Deti v škole

Nástroj pre 30 ľudí z okresu Kežmarok z obce Lomnička segregované rómske komunity zo skupiny deti vo veku 13 – 16 rokov.

míľnik% z ceny zákazky
menej ako 5 vymeškaných hodín v škole v danom mesiaci20 %

Poznámky: Za každú hodinu nad 5 hodín jeden percentuálny bod dole, trvanie september až január – prvý polrok, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: do konca januára.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 30 osôb

Asistent zamestnania

Nástroj pre 10 ľudí z okresu Humenné segregované rómske komunity zo skupiny dospelí UoZ evidovaní dlhšia ako 12 mesiacov.

míľnik% z ceny zákazky
získanie zamestnania20 %
udržanie zamestnania 2. mesiac20 %
udržanie zamestnania 3. mesiac15 %
udržanie zamestnania 4. mesiac15 %
udržanie zamestnania 5. mesiac15 %
udržanie zamestnania 6. mesiac15 %

Poznámky: maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 9 mesiacov.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 10 osôb

Bývalí odsúdení

Nástroj pre 10 ľudí z okresu Nitra zo skupiny osoby po výkone trestu dlhšom ako 5 rokov.

míľnik% z ceny zákazky
získanie zamestnania20 %
udržanie zamestnania 2. mesiac20 %
udržanie zamestnania 3. mesiac15 %
udržanie zamestnania 4. mesiac15 %
udržanie zamestnania 5. mesiac15 %
udržanie zamestnania 6. mesiac15 %

Poznámky: maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 9 mesiacov.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 10 osôb

Deti v škole

Nástroj pre 20 ľudí z okresu Žilina zo skupiny osamelé matky s dvoma a viac deťmi.

míľnik% z ceny zákazky
menej ako 5 vymeškaných hodín v škole v danom mesiaci20 %

Poznámky: ráta sa každé dieťa, trvanie september až január – prvý polrok, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: do konca januára.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 20 osôb

škola druhej šance

Nástroj pre 20 ľudí z okresu Rimavská Sobota zo skupiny ľudia vo veku 20 – 26 rokov bez ukončenej základnej školy.

míľnik% z ceny zákazky
navštevovanie školy druhej šance každý mesiac10 %

Poznámky: realizuje sa od septembra do júna, počet vymeškaných hodín menej ako 5, škola druhej šance je na adrese: , maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: do konca júna.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 20 osôb

Matky v chránenom bývaní

Nástroj pre 5 ľudí z Bratislavy zo skupiny zamestnané matky v chránenom bývaní s aspoň dvoma deťmi.

míľnik% z ceny zákazky
udržanie zamestnania za mesiac10 %
menej ako 5 vymeškaných hodín v škole v danom mesiaci10 %

Poznámky: najviac 5 mesiacov, Za každú hodinu nad 5 hodín jeden percentuálny bod dole, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 1 rok.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 5 osôb

Očkovanie 2

Nástroj pre 50 ľudí z okresu Trebišov segregované rómske komunity zo skupiny deti vo veku 0 – 2 rokov.

míľnik% z ceny zákazky
absolvovanie očkovania v treťom mesiaci25 %
absolvovanie očkovania v piatom mesiaci25 %
absolvovanie očkovania v 11. mesiaci25 %
absolvovanie očkovania v 15. mesiaci (MMR)25 %

Poznámky: potvrdenie od lekára o absolvovaní očkovania v riadnom termíne, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 2 roky.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 50 osôb

Očkovanie 6

Nástroj pre 50 ľudí z okresu Kežmarok segregované rómske komunity zo skupiny šesťročné deti.

míľnik% z ceny zákazky
absolvovanie očkovania DtaP-IPV100 %

Poznámky: potvrdenie od lekára o absolvovaní očkovania v riadnom termíne, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 1 rok.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 50 osôb

Očkovanie 11

Nástroj pre 50 ľudí z okresu Medzilaborce segregované rómske komunity zo skupiny jedenásťročné deti.

míľnik% z ceny zákazky
absolvovanie očkovania MMR100 %

Poznámky: potvrdenie od lekára o absolvovaní očkovania v riadnom termíne, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 1 rok.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 50 osôb

Očkovanie 13

Nástroj pre 50 ľudí z okresu Bardejov segregované rómske komunity zo skupiny trinásťročné deti.

míľnik% z ceny zákazky
absolvovanie očkovania DtaP-IPV100 %

Poznámky: potvrdenie od lekára o absolvovaní očkovania v riadnom termíne, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 1 rok.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 50 osôb

Deti zo špeciálnej ZŠ do bežnej ZŠ

Nástroj pre 20 ľudí z okresu Prešov z obce konkrétna obec zo skupiny deti do 10 rokov, čo navštevujú špeciálnu školu.

míľnik% z ceny zákazky
zapísanie do bežnej základnej školy30 %
navštevovanie bežnej základnej školy v mesiaci 920 %
navštevovanie bežnej základnej školy v mesiaci 1010 %
navštevovanie bežnej základnej školy v mesiaci 1110 %
navštevovanie bežnej základnej školy v mesiaci 1210 %
navštevovanie bežnej základnej školy v mesiaci 120 %

Poznámky: potvrdenie zo školy, vysvedčenie, škola od septembra do januára, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: do konca januára.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 20 osôb

Zamestnávanie ZŤP

Nástroj pre 15 ľudí z Bratislavy zo skupiny ZŤP hluchonemí.

míľnik% z ceny zákazky
získanie zamestnania u zamestnávateľa, čo nie je chránená dielňa30 %
udržanie zamestnania 2. mesiac10 %
udržanie zamestnania 3. mesiac10 %
udržanie zamestnania 4. mesiac10 %
udržanie zamestnania 5. mesiac10 %
udržanie zamestnania 6. mesiac10 %
udržanie zamestnania 7. mesiac20 %

Poznámky: maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 10 mesiacov.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 15 osôb

Oddlžovanie

Nástroj pre 15 ľudí z okresu Rimavská Sobota zo skupiny ľudia v hmotnej núdzi aspoň 2 roky s dlhmi nad 2000 €.

míľnik% z ceny zákazky
dohodnúť splátkové kalendáre na aspoň 70 % dlžôb a splácať každý mesiac10 %

Poznámky: ráta sa mesiac, v ktorom spláca podľa splátkového kalendára, po dobu 10 mesiacov, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 12 mesiacov.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 15 osôb

DHN pre osoby bez domova

Nástroj pre 10 ľudí z Bratislavy zo skupiny osoby bez domova nepoberajúce DHN.

míľnik% z ceny zákazky
začatie poberania dávok v hmotnej núdzi60 %
poberanie DHN 2. mesiac10 %
poberanie DHN 3. mesiac10 %
poberanie DHN 4. mesiac10 %
poberanie DHN 4. mesiac10 %

Poznámky: obvyklý pobyt v Bratislave, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 6 mesiacov.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 10 osôb

Osoby bez domova u lekára

Nástroj pre 30 ľudí z Bratislavy zo skupiny osoby bez domova.

míľnik% z ceny zákazky
preventívna prehliadka u obvodného lekára20 %
druhá návšteva u lekára po mesiaci30 %
preventívna prehliadka u zubára20 %
druhá návšteva zubára30 %

Poznámky: obvyklý pobyt v Bratislave, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 6 mesiacov.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 30 osôb

Zapracovanie osôb bez domova

Nástroj pre 10 ľudí z okresu Žilina zo skupiny osoby bez domova, čo nepracujú.

míľnik% z ceny zákazky
získanie dohody o vykonaní práce na aspoň 100 €40 %
vykonávanie DoVP aspoň 100 € mesiac 210 %
vykonávanie DoVP aspoň 100 € mesiac 320 %
vykonávanie DoVP aspoň 100 € mesiac 430 %

Poznámky: maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: .

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 10 osôb

Zamestnanie ľudí bez domova

Nástroj pre 5 ľudí z Bratislavy zo skupiny osoby bez domova, čo nepracujú.

míľnik% z ceny zákazky
podpísanie pracovnej zmluvy30 %
mzda z pracovnej zmluvy aspoň 400 € počas mesiaca 220 %
mzda z pracovnej zmluvy aspoň 400 € počas mesiaca 320 %
mzda z pracovnej zmluvy aspoň 400 € počas mesiaca 420 %
mzda z pracovnej zmluvy aspoň 400 € počas mesiaca 510 %

Poznámky: maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 1 rok.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 5 osôb

Z domova do domova

Nástroj pre 5 ľudí z okresu Kysucké Nové Mesto z obce Kolárovo alebo Dedina Mládeže zo skupiny deti z detského domova staršie ako 18 rokov.

míľnik% z ceny zákazky
získanie stabilného bývania30 %
získanie zamestnania30 %
udržanie bývania 2. mesiac10 %
udržanie zamestnania 2. mesiac10 %
udržanie bývania 3. mesiac10 %
udržanie zamestnania 3. mesiac10 %

Poznámky: maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 1 rok.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 5 osôb

Plánované rodičovstvo

Nástroj pre 20 ľudí z okresu Humenné z obce konkrétna obec zo skupiny deti vo veku 14 – 16 rokov .

míľnik% z ceny zákazky
I. návšteva gynekológa 30 %
II. návšteva gynekológa 30 %
III. návšteva gynekológa30 %
IV. návšteva gynekológa10 %

Poznámky: potvrdenie od lekára o absolvovaní preventívnej prehliadky, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 2 roky.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 20 osôb

Na strednú školu do mesta

Nástroj pre 15 ľudí z okresu Košice II z obce Luník IX zo skupiny žiaci s ukončenou ZŠ .

míľnik% z ceny zákazky
zapísanie sa do zmiešanej strednej školy 70 %
menej ako 5 vymeškaných hodín v škole v prvom mesiaci10 %
menej ako 5 vymeškaných hodín v škole v druhom mesiaci10 %
menej ako 5 vymeškaných hodín v škole v treťom mesiaci10 %

Poznámky: potvrdenie o zápise do zmiešanej strednej školy, potvrdenie od školy o vymeškaných hodinách, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 6 mesiacov.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 15 osôb

Zápis detí do MŠ

Nástroj pre 10 ľudí z okresu Medzilaborce segregované rómske komunity zo skupiny deti vo veku 3 rokov.

míľnik% z ceny zákazky
zapísanie do MŠ70 %
menej ako tri vymeškané dni v mesiaci10 %
menej ako tri vymeškané dni v mesiaci10 %
menej ako tri vymeškané dni v mesiaci10 %

Poznámky: potvrdenie o zápise do MŠ, potvrdenie od škôlky o návšteve za niektoré z prvých 6 mesiacov, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 7 mesiacov.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 10 osôb

Zamestnanie absolventov stredných škôl

Nástroj pre 50 ľudí z okresu Košice II z obce Luník IX zo skupiny absolventi stredného vzdelania.

míľnik% z ceny zákazky
získanie zamestnania50 %
udržanie zamestnania 2. mesiac30 %
udržanie zamestnania 5. mesiac20 %

Poznámky: pracovná zmluva min. na 1 rok, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 1 rok.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 50 osôb

Zamestnanie pre slobodné matky

Nástroj pre 20 ľudí z Košíc zo skupiny slobodné matky .

míľnik% z ceny zákazky
získanie zamestnania u zamestnávateľa50 %
udržanie zamestnania 2. mesiac20 %
udržanie zamestnania 5. mesiac20 %
udržanie zamestnania 8 mesiac10 %
udržanie zamestnania 12 mesiac

Poznámky: pracovná zmluva min. na 1 rok, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 1 rok.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 20 osôb

Splátkový kalendár pre miestne dane

Nástroj pre 50 ľudí z okresu Skalica zo skupiny ľudia, ktorí majú dlhy na miestnych daniach.

míľnik% z ceny zákazky
dohodnúť splátkové kalendáre na 100 % dlžôb50 %
splácať mesiac číslo 110 %
splácať mesiac číslo 210 %
splácať mesiac číslo 310 %
splácať mesiac číslo 410 %
splácať mesiac číslo 510 %

Poznámky: dohoda o splátkovom kalendári, potvrdenie o zaplatení splátky v danom mesiaci, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 1 rok .

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 50 osôb

Očkovanie na covid 70+

Nástroj pre 40 ľudí z okresu Bardejov obce vzdialené viac ako 40 km od veľkokapacitného očkovacieho centra zo skupiny ľudia nad 70 rokov, ktorí nie sú očkovaní proti covidu.

míľnik% z ceny zákazky
očkovanie prvá dávka50 %
očkovanie druhá dávka50 %

Poznámky: digitálny covid preukaz, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 2 mesiace.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 40 osôb

Tretia dávka proti covidu

Nástroj pre 60 ľudí z okresu Prešov obce vzdialené viac ako 40 km od veľkokapacitného očkovacieho centra zo skupiny ľudia nad 70 rokov očkovaní bez booster dávky.

míľnik% z ceny zákazky
očkovanie tretia dávka100 %

Poznámky: digitálny covid preukaz, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 2 mesiace.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 60 osôb


https://www.iz.sk/sk/projekty/politika-zamestnanosti/nestatne-sluzby-zamestnanosti
ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .

ikona Politika zamestnanosti

Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko

Prinášame vám elektronickú verziu publikácie Michal Páleník a kol.: Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko. Publikácia sa venuje problematike aktívnych a pasívnych opatrení trhu práce a jej cieľom je poukázať na dôležitosť politiky zamestnanosti. Publikácia obsahovo nadväzuje na naše dve predchádzajúce knižky: Inkluzívne zamestnávanie sa venuje možnosti vytvorenia veľkého množstva pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných, a to najmä v regiónoch, kde miera dlhodobej nezamestnanosti dosahuje desiatky percent. Publikácia Sociálny systém popisuje prekážky, ktoré sociálny systém kladie zamestnanosti.. . .