qr kod na stranku

Aktívna politika trhu práce vo vládnom programe 2006

konferencia Aktívna politika trhu práce v zákone o službách zamestnanosti


správa o výsledkoch konferencie


Dňa 30. októbra 2006 organizuje Inštitút zamestnanosti konferenciu s témou "Aktívna politika trhu práce ". Konferencia sa bude konať v podnelok, 30. októbra 2006 od 13:00 do 17:30 v priestoroch hotela Tatra v Bratislave.

Na konferencii pred­nesú pred­stavitelia rôznych organizácií svoje pred­stavy a očakávania od aktívnych politík trhu práce. Konferencia je rozdelená do troch blokov. Moderátorom konferencie bude prezident Inštitútu zamestnanosti Doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu priestorov konferencie, prosím potvrdte svoju účasť na email Inštitútu zamestnanosti iz@iz.sk.


Pozvánka a program konferencie

Úvodná pred­náška Inštitútu zamestnanosti

* úvodná pred­náška aptp uvodna pred­nska (pdf) .pdf .odt .doc

Prezentácie účastníkov konferencie


Úvod:

Nezamestnanosť je dlhodobo najcitlivejším ukazovateľom slovenskej ekonomiky a rovnako je aj hlavným spoločenským problémom. Na konci roku 1999 dosahovala miera evidovanej nezamestnanosti najvyššiu hodnotu až 19,2 %, počas celého sledovaného obdobia od roku 1998 do 2006. Od tohto roku evidovaná miera nezamestnanosti klesala. V roku 2006 (jún) mala hodnotu 10,4 %.

Napriek tomu, že evidovaná miera nezamestnanosti na Slovensku klesá, výrazným problémom ostáva dlhodobá nezamestnanosť, ktorá sa nechválne udržiava na vysokých hodnotách. V roku 2005 dosahovala miera dlhodobej nezamestnanosti 11,7 %. V rámci EÚ 25 sme krajina so suverénne najvyššou dlhodobou nezamestnanosťou.

Vysoký počet dlhodobo nezamestnaných je výrazným problémom slovenského trhu práce. Pasívne politiky trhu práce nemajú efektívny dosah na riešenie tohto problému, aktívna politika trhu práce je jedinou možnosťou, ako úspešne riešiť celospoločenský problém dlhodobej nezamestnanosti.
https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-oktober-2006