qr kod na stranku

Projekt EQUAL

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt IS EQUAL s názvom "Metodika identifikácie a prognostiky možných smerov vývoja zamestnanosti a nezamestnanosti a analýza možných riešení pre zvládnutie týchto trendov s cieľom zefektívnenia aktívnej politiky trhu práce" s ITMS kódom 15110100006.

Partnermi projektu sú Ekonomický ústav SAV, a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave a v Lučenci. V rámci nadnárodnej spolupráce je projekt v cema-net.

  • trvanie projektu: 1. 3. 2005 – 31. 12. 2008

Stránky RO IS EQUAL

Stránka iniciatívy spoločenstva EQUAL, stránka Európskeho sociálneho fondu je esf.gov.sk.

logo equal: Iniciatíva Spoločenstva EQUAL: Základným poslaním Iniciatívy Spoločenstva EQUAL (IS EQUAL) je vytvoriť podmienky a poskytnúť priestor pre hľadanie, overenie a uplatňovanie nových prístupov k riešeniu problémov v boji proti všetkým formám diskriminácie a nerovnosti na trhu práce. Iniciatíva Spoločenstva EQUAL je programovo zameraná na pomoc aktivitám podporujúcim Európsku stratégiu zamestnanosti – riešenie všetkých príčin diskriminácie a nerovnosti na trhu práce a s tým spojenú sociálnu exklúziu (vylúčenie). Cieľom Iniciatívy je doplniť vnútroštátne stratégie a ostatné politiky zamestnanosti EÚ zameriavajúce sa na rozvoj a overovanie inovatívnych prístupov na trhu práce a politík sociálnej inklúzie a výmenu skúseností medzi partnermi z rôznych krajín.

logo ESF: Európsky sociálny fond podporuje aktivity, ktoré rozvíjajú ľudský potenciál a vytvárajú podmienky na zvýšenie zamestnanosti. Európsky sociálny fond je európskym finančným nástrojom, ktorý podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov zamerané na rozvoj trhu práce a ľudských zdrojov hlavne v kontexte nových aktívnych politík a systému boja proti nezamestnanosti. Európsky sociálny fond bol zriadený v roku 1957 Rímskou zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Je najstarší zo všetkých štrukturálnych fondov. Investuje už takmer 50 rokov finančné prostriedky do programov, ktoré prispievajú aj k zvýšeniu odbornosti ľudí a rozvoju ich pracovného potenciálu. Slovenská republika začala čerpať finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu v roku 2004. IS EQUAL je súčasťou Európskeho sociálneho fondu.

Ciele projektu EQUAL

I. cieľ projektu

vypracovať regionálnu prognózu trhu práce pilotného regiónu. Táto prognóza bude založená na práci nášho partnera Ekonomického ústavu SAV a bude doplnená informáciami z regiónov v spolupráci s príslušnými Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny

II. cieľ

vypracovanie manuálu a expertného systému pre efektívne určenie aktivít v rámci aktívnej politiky trhu práce a nájdenie spôsobu preferencie efektívnych aktívnych politík pred menej efektívnymi.

III. cieľ

podpora rozvoja Inštitútu zamestnanosti, ktorý spracuje a bude udržiavať manuál a expertný systém. Ten bude zároveň dostávať relevantné údaje na updatovanie expertného systému a manuálu v spolupráci s kolegami z regiónov a partnerských organizácií.

Inštitút zamestnanosti bude pokračovať vo vypracovávaní regionálnych analýz aj pre dalšie regióny po skončení projektu EQUAL.

Manuál je expertný systém umožnujúci výber najvhodnejšej z aktívnych politík trhu práce (teda najmä najvhodnejší druh rekvalifikácie pre daného človeka)


Dokumenty využívané na tvorbe expertného systému


Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.


https://www.iz.sk/sk/projekty/equal