qr kod na stranku

Opis výstupov mzdovej kalkulačky

Výstupy kalkulačky sa aktualizujú po každom kliku v kalkulačke a rôznia sa podľa obdobia a typu domácnosti.

Prvá časť výstupov mzdovej kalkulačky – Zhrnutie obsahuje zhrnutie so základnými výstupmi výpočtov. Táto časť sa zobrazuje aj pri tlačení.

Keďže legislatíva sa mení, časť Rýchle výsledky obsahuje základné údaje za vybrané mesiace do budúcnosti.

Časť Upresnenia opisuje základné upozornenia o tom, že výpočty sú iba pre zamestnanecké zmluvy, upozornenie na základné nevýhody práce na živnosť, o osobnom bankrote či o povinnosti uvedenia zmluvy v inzerátoch.

Sekcia Na úrade práce sa venuje tomu, čo treba na úrade práce vybaviť a čo bude úrad práce poskytovať. Ide najmä o príspevok na dochádzku, výpočet dávok v hmotnej núdzi, o osobitný príspevok či o časovú súslednosť dávok a miezd.

Časť U zamest­návateľa opisuje základné veci o zamestnaní (podpis pracovnej zmluvy, žiadosti a oznámenia zamest­návateľovi), výhody zo zamestnania (dovolenka, stravné, príplatky), budúce zmeny (najmä zvýšenie hrubej mzdy, aby korešpondovala s minimálnou mzdou). Umožňuje tiež nastaviť niektoré vstupné údaje.

Sekcia Deti opisuje príspevky a dávky plynúce deťom. Obsahuje tiež podrobný prepočet stredo­školských štipendií a nároku na ne. Opis vysoko­školských štipendií bol vyššie.

Časť Máte exekúcie? podrobne opisuje výpočet výšky maximálnej exekúcie pre zadaný typ domácnosti, samostatne pre prioritné i neprioritné pohľadávky. Podrobnejší opis je v samostatnej časti.

V časti Poberanie PN a OČR je možné nastaviť poberanie dávky v práceneschopnosti.

Podrobné výsledky obsahujú výpočty pre každý z nasledujúcich mesiacov. Dôležité sú najmä zúčtovania daní, zmena príspevkov cez prázdniny, zmeny legislatívy, ktoré zmenia aj príjmy domácnosti (napr. rast minimálnej mzdy) alebo zmeny štipendií plynúce z rastu príjmu domácnosti.

Časť Odporúčané odkladanie opisuje, aká by bola vhodná výška splátok rodiny na splatenie starších dlhov, na investičné výdavky alebo na úspory. Dôležité je, že príjem domácnosti bude rásť aj po vyčlenení časti prostriedkov na sporenie.

Časť Súčasný stav presnejšie opisuje zdroje príjmov pred začatím zamestnania. Taktiež obsahuje rôzne historické nastavenia, ktoré v súčasnosti už nie sú v legislatíve.

Posledná časť O kalkulačke sa venuje záverečným informáciám o mzdovej kalkulačke.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, kapitola 5.2, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110, strana 108.


https://www.iz.sk/kalkulacka/opis-vystupov
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .